hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2016_02_2

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

        Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

         Žiadateľ: Športový klub Sandberg, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava žiada o vydanie súhlasu na organizovanie verejného športového podujatia v k.ú. Nová Bošáca za hranicami zastavaného územia obce Nová Bošáca podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Územie, cez ktoré organizátor plánuje trasu pretekov v orientačnom behu pod názvom Jelení paroh a Kravský roh, ktoré sa uskutočnia v termíne 10.09.2016 a 11.09.2016, sa nachádza v území s druhým stupňom ochrany v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a v území európskeho významu SKUEV 0367 Holubyho kopanice. Na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených sa vyžaduje súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 05.02.2016.