domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-NM-OSZP-2015_05_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Rastislav Čavojský – Espresso a Pizza Grande, 916 21 Čachtice č. 1280, žiada o vydanie súhlasu na umiestnenie reklamného zariadenia – reklamnej tabule na pozemku parc. č. 396/1 v obci Višňové, k.ú. Višňové, podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 28.05.2015.