hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP 09_2014_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Marcel Fabian, Bošáca 601, 913 07 Bošáca, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicou zastavaného územia na pozemku parc.č. 1610/7 v k.ú. Zemianske Podhradie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – javor poľný 2 ks, krovité porasty (baza čierna, trnka obyčajná, lieska obyčajná, ruža šípová, ostružina malina) s výmerou 400 m2.

 

Správne konanie začalo dňa 25.09.2014.