hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-MY-OSZP-2016_02_01

O K R E S N Ý Ú R A D M Y J A V A
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava Okresný úrad Myjava,

 

          Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

u p o v e d o m u j e

 

o začatí správneho konania dňa 19. 2. 2016 podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci : udelenia súhlasu na plotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce na parcelách reg. C KN č. 26877, 40129 a 39394 v k. ú. Stará Myjava

z podnetu : Obecné lesy, s.r.o., Stará myjava so sídlom Stará Myjava č. 145. Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. . Tieto môžu v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava alebo elektronicky na adrese  .