hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-MY-OSZP-2014/000249 –2,Upov.

 O K R E S N Ý Ú R A D M Y J A V A
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Vec : Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania, nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou I.

 

          Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

u p o v e d o m u j e

 

o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci : rozhodnutia o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu drevín rastúcich mimo lesa alebo jeho obmedzení alebo zákaze v koryte v ochranných pásmach miestnych komunikácií na parcele č. 6615, 6610, 6545 časť U Šindelov, p. č. 6905, 6903, 6882, 6883 časť U Mosnákov a p. č. 6010 časť Horné Košariská v k. ú. Košariská

z podnetu : správcu a vlastníka miestnych komunikácií Obce Košariská. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 21 ods. 1a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov za účelom objasnenia stavu veci

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

 

dňa 7. marca 2014 (piatok) o 9.00 hod.

na Obecnom úrade v Košariskách .

 

Súčasne OÚ Myjava, na ústne pojednávanie p r i z ý v a :

- účastníkov správneho konania :

1. správcu miestnych komunikácií, ktorý :

a) objasní a doplní svoje oznámenie zo dňa 14. 2. 2014 – dôvod výrubu, počet a druh drevín,

- dotknuté orgány štátnej správy :

1. Obec Košariská - úsek ochrany drevín.,

- odbornú organizáciu :

1. ŠOP SR, Správu CHKO Záhorie.

           Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

           Účastníci správneho konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje pripomienky a námety k podkladom rozhodnutia na ústnom pojednávaní. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. na ústnom pojednávaní.

           Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

           Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. . Tieto môžu v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava alebo elektronicky na adrese  .

 

Rozdeľovník

- účastníci správneho konania :

1. Obec Košariská, 906 15 Košariská č. 78

- dotknuté orgány štátnej správy :

1. Obec Košariská - úsek ochrany drevín , 906 15 Košariská č. 78

- odborná organizácia

1. ŠOP SR, Správu CHKO Záhorie, ul. Vajanského č. 17, 901 01 Malacky

- občianske združenia zverejnením na internete :

1. SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava

 

 

Ing. Emília Milčíková
vedúca odboru