hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-MY-OSZP-2014/000168 –2,Upov.

O K R E S N Ý  Ú R A D  M Y J A V A
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Vec : Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania, nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou I.

 

           Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci : rozhodnutia o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu drevín rastúcich mimo lesa alebo jeho obmedzení alebo zákaze v koryte a na pobrežnom pozemku vodného toku Podkylavský potok v rkm 1,200 v k. ú. Podkylava – 7 ks stromov : 3 ks jelša s ok 130 50 cm, 4 ks vŕba – trs s ok 130 125 cm

z podnetu : správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Odštepného závodu Piešťany, Správy povodia stredného Váhu II. so sídlom Nábrežie I. Krasku č. 3/834, Piešťany.

           Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 21 ods. 1a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov za účelom objasnenia stavu veci

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 3. marca 2014 (pondelok) o 11.00 hod.

na Obecnom úrade v Podkylave.

 

Súčasne OÚ Myjava, na ústne pojednávanie p r i z ý v a :

- účastníkov správneho konania :

1. správcu vodného toku, ktorý predloží :

  1. výpis z plánu údržby vodných tokov pre rok 2014,
  2. list vlastníctva na pozemky dotknuté navrhovanou činnosťou,
  3. doplní svoje oznámenie zo dňa – dôvod výrubu,

- dotknuté orgány štátnej správy :

  1. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
  2. Obec Podkylava - úsek ochrany drevín.

 

           Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

           Účastníci správneho konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje pripomienky a námety k podkladom rozhodnutia na ústnom pojednávaní. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. na ústnom pojednávaní.

           Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

           Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. . Tieto môžu v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava alebo elektronicky na adrese .

 

Rozdeľovník:

- účastníci správneho konania :

1. Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie I. Krasku č. 3/384, 921 80 Piešťany

- dotknuté orgány štátnej správy :

  1. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
  2. Obec Podkylava - úsek ochrany drevín , 916 16 Podkylava č. 6

- občianske združenia zverejnením na internete :

1. SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava

 

Ing. Emília Milčíková
vedúca odboru