hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-IL-OSŽP-2019/000780-002 MOJ

 OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

VEC

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

           Na základe ustanovení § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) Vás Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Žiadateľ: Klub slovenských turistov Bohunice, Bohunice 157, 018 52 IČO: 50001833 žiada vydanie súhlasu na organizovanie turistického pochodu 25–ka pod Vršatcom podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody. Správne konanie začalo dňa 03. 04. 2019.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava alebo elektronicky na adresu:   v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.