hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-IL-OSZP-2018/001716-001 MOJ

 OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

VEC

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/001158-005 BEN podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

          Na základe ustanovení § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) Vás Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Žiadateľ: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny začína správne konanie z vlastného podnetu o zmene vydaného rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/001158-005 BEN zo dňa 27. 07. 2016 podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o ochrane prírody. Správne konanie začalo dňa 12. 12. 2018. Predmetom zmeny je zmena zákazov v predmetnom rozhodnutí pre vykonávanie lesohospodárskej činnosti v lesných porastoch Urbárom-spoločenstvom lesomajiteľov lesa a pasienkov, p. s. Pruské, Pruské 35, 018 52 Pruské v súlade so stanoviskom ŠOP SR.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.