hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-IL-OSZP-2016_06_1

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy žiada o zabezpečenie ochrany chráneného živočícha – bociana čierneho (Ciconia nigra) lesohospodárskou činnosťou v čase rozmnožovania v lesných porastoch 389 a 390 C na LHC Lednické Rovné k. ú. Pruské, podľa § 4 ods. 2 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 28. 06. 2016.