hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-IL-OSZP-2014_6_1

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava alebo elektronicky na adresu:  v lehote 6 dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Obec Zliechov, 018 32 Zliechov č. 233, žiada o vydanie súhlasu na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb s usporiadaním IX. ročníka koncertu rockových skupín „Pustohlav“ v areáli budovy Pustá E-KN p. č. 4778 k. ú. Zliechov, mimo zastavaného územia obce Zliechov v CHKO Strážovské vrchy s 2. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

 

Správne konanie začalo dňa 30. 05. 2014.