hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2014/004676

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Informácia

o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2014/004676

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vec:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Navrhovanou činnosťou je príprava stavby „Šípkov – polder na toku Bebrava“, pri ktorej má dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu.

 

Žiadateľ:

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Odštepný závod Piešťany

Nábrežie I. Krasku č. 3/834

921 01 Piešťany

 

         Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu:  v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.