hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2014/00159

 OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2014/00159

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Vec:

Oznámenie správcu toku o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti sú stromy – vŕby v počte 175 ks rastúce na pozemku parcela č. 731/4 k.ú. Trebichava. Podľa zákona sa dotknuté územie nachádza v prvom stupni ochrany. Orgán ochrany prírody podľa § 47 ods. 7 zákona rozhodne o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu alebo o jeho obmedzení alebo zákaze, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu prírody

 

Žiadateľ:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Žiadosť doručená dňa:

21. marca 2014

Správne konanie bolo začaté dňom doručenia žiadosti.

 

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: alena.zatkova@bn.ouzp.sk v lehote piatich dní od zverejnenia informácie.