Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Možnosti kofinancovania projektov LIFE+ z iných zdrojov

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie v Osnabrücku
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU)

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie bola založená z iniciatívy spolkového ministra financií Theo Waigla v roku 1990 s cieľom podporovať inovatívne projekty v ochrane životného prostredia so zvláštnym, ale nie výhradným zreteľom, na podporu malého a stredného podnikania.

Úroky zo základného imania nadácie, získané privatizáciou Salzgitter AG, sú investované do podpory ekologických projektov nielen v Spolkovej republike Nemecko, ale i v zahraničí.

Nadáciu vedie generálny sekretár Fritzem Brickwedde, správnou radou je tzv. kuratórium.

 

Struktúra nadácie

Generálny sekretár Fritz Brickwedde – schvaľuje „malé“ projekty do výšky podpory 125.000 Euro

Kuratórium – schvaľuje cca 4x ročne projekty nad vyššie uvedenú čiastku

Odborné oddelenia

Správa

Ekotechnológie - ekologicky šetrné/zdravotne priaznivé výrobky a technológie

Ekologický výskum a ochrana prírody

Komunikácia v oblasti životného prostredia

Zo zdrojov DBU je možné podporiť široký okruh projektov počínajúc podporou nových inovatívnych ekotechnológií, cez aplikovaný vývoj, výmenu skúseností, transfer know-how, ekologickú výchovu a osvetu, ochranu životného prostredia v podnikové sfére až po záchranu architektonického dedičstva, ktoré bolo poškodené vplyvom životného prostredia. Všetky projekty musia byť inovatívneho a modelového charakteru.

Nadácia podporuje i projekty cezhraničného charakteru – v strednej a východnej Európe. Pre cezhraničné projekty platia rovnaké podmienky pre žiadosť o podporu ako pre nemecké projekty. Znamená to, že žiadosť sa predkladá prostredníctvom nemeckého partnera/predkladateľ žiadosti, v nemeckom jazyku, priamo do sídla nadácie v Osnabrücku. Predkladateľom i partnerom projektu môžu byť malé a stredné súkromné podniky (počet zamestnancov do 1000), mimovládne organizácie, poradenské inštitúcie, štátne úrady, vysokoškolské zariadenia, výskumné ústavy a iné.Každý predkladateľ s partnermi musí prispieť v rámci realizácie projektu vlastným podielom vo výške minimálne 50 % nákladov, vo výnimočných prípadoch (ochrana prírody) aj nižším. Vlastný podiel je možné vykázať nepeňažnou formou alebo kofinancovať z iných zdrojov – EÚ, samospráva, iné zdroje.

Pre prvé posúdenie možnosti podpory je vhodné predložiť nadácii vyčerpávajúci popis projektu s hlavným popisom zámeru, cieľmi a rozpočtom. V prípade, že bude projekt svojím obsahom zodpovedať cieľom nadácie, zodpovedný referent si od predkladateľa vyžiada ďalšie dopracovanie.

Minimálna štruktúra náčrtu a žiadosti:

 1. názov projektu
 2. nositeľ projektu – nemecký subjekt – kompletné údaje – adresa, kontaktná osoba, referencie
 3. spolupracujúci partneri – kompletné údaje – adresa, kontaktná osoba, referencie
 4. predmet a cieľ projektu, predchádzajúce aktivity (na čo zámer nadväzuje), efekty pre životné prostredie, modelový a inovatívny charakter, časový priebeh podľa plánovaných aktivít
 5. popis súčasného stavu, legislatíva
 6. spôsob a rozsah realizácie
 7. začiatok a doba trvania projektu
 8. predpokladané náklady projektu – celkové náklady, požadovaná dotácia, vlastný podiel
 9. spôsob financovania vlastného podielu + financovanie z ostatných zdrojov – EÚ, samospráva, štát
 10. finančný plán
 11. pokračovanie projektu po ukončení dotácie

 

Existujú dve formy schvaľovania projektov, v prvom prípade sa jedná o tzv. malé projekty, u ktorých výška žiadanej podpory nepresahuje 125 000 Eur, a ktoré schvaľuje generálny sekretár nadácie. V druhom prípade sa jedná o veľké projekty nad 125 000 Eur, ktoré schvaľuje 14-členné kuratórium. Žiadosti môžu byť predkladané po celý rok, nie sú termíny ukončenia príjmu žiadostí.

Napriek tomu, že činnosť nadácie orientuje predovšetkým na Spolkovú republiku Nemecko, podporuje aj projekty v zahraničí. V Poľsku podporila od roku 2005 zatiaľ cca 67 projektov, v ČR cca 40 projektov, v Slovenskej republike 11 projektov. S cieľom vyhľadávať a koordinovať inovatívne česko-nemecké, slovensko-nemecké a poľsko-nemecké projekty boli vytvorené poradenské miesta v Poľsku a v ČR, kde túto úlohu prevzala v roku 2006 Spoločnosť pre Lužické hory so sídlom v Jablonném v Podještědí. Tieto poradenské miesta zaisťujú poradenstvo pre žiadateľa, vrátane osobných konzultácií zámerov či projektov v mieste žiadateľa, pomáhajú s vyhľadávaním nemeckého partnera.

 

Obvyklý postup:

 

Finančný plán

 1. personálne náklady – len zamestnanci
 2. personálne všeobecné náklady – odvody zamestnávateľa – paušál vo výške odvodov, ktorý sa preukazuje mzdovým listom a výpočtom z hrubej mzdy
 3. vecné náklady – PC, tlačiareň, dataprojektor, vybavenie, nábytok – to, čo nie je súčasťou chodu kancelárie, materiál
 4. vecné obecné náklady – do výšky cca 20 % hrubej mzdy – de facto režijné náklady na kanceláriu, paušál, ktorý sa preukazuje mzdovým listom a výpočtom z hrubej mzdy
 5. cestovné vrátane diét, ubytovanie – vykazuje sa cestovným príkazom a vyúčtovaním pracovnej cesty
 6. zákazky pre tretie osoby - subdodávky aj DVP, DPČ – služby, dokladované faktúrou – honoráre (prednášajúci, tlmočenie, preklady, odborné štúdie a pod.), prenájom priestorov, doprava, predtlačová príprava materiálov a tlač, prevádzka internetových stránok k projektu a pod.

 

Doba trvania projektu: max. 3 roky, väčšinou sa jedná o dvojročné projekty

 

Informácie o Nemeckej spolkovej nadácii pre životné prostredie nájdete tiež na www.dbu.de, čiastočne aj v češtine. Podporené projekty podľa jednotlivých oborov (ochrana kultúrnych pamiatok, ochrana prírody, výskum, komunikácia, ekotechnológie) a podľa jednotlivých spolkových zemí, možno nájsť v nemčine na www.dbu.de, odkaz Projekte/Datenbank.

Príklady česko-nemeckých, poprípade slovensko-nemeckých projektov je možné na vyžiadanie zaslať.

 

Kontaktné miesto pre ČR a Slovensko:

Romana Cermanová, Společnost pro Lužické hory, Zdislavy z Lemberka 335, 471 25 Jablonné v Podještědí, Tel.: +420 48.5108960, Mobil:+420 777.216852, E-mail: