hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/020879-2

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3 ,   911 01  Trenčín

 


Podľa rozdeľovníka

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Trenčín

09. 07. 2015

OU-TN-OSZP1-2015/020879-2

Ing. Balušíková / 032 – 7408624

10. 07. 2015

 

Vec
Navrhovaná stavba „Kulminačná nádrž Šivarina“ – žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby v území európskeho významu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 09. 07. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti právnickej osoby Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o., Kopec č. 618 , 018 31 Košecké Podhradie z 09. 07. 2015.

          Predmetom konania je posúdenie projektu a jeho možného významného vplyvu na územie európskeho významu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetom posúdenia je rekonštrukcia jestvujúcej vodnej plochy z dôvodu zabezpečenia akumulácie vody pre protipožiarne a protipovodňové účely. Dotknuté územie sa nachádza na parcelách E – KN 2338/17, 2338/81 a 2338/7 v katastrálnom území Košecké Podhradie, časť Kopec, ktoré je súčasťou územia európskeho významu Strážovské vrchy SKUEV0256 a Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy SKCHVÚ028.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore).

Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                 Ing. Juraj Hamaj
                                                                                                                                   vedúci odboru


Rozdeľovník:

     1)  Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o., Kopec č. 618 , 018 31 Košecké Podhradie
     2)  Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
     3)  ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

     1)  Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
     2)  Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
     3)  Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
     4)  Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
     5)  Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
     6)  FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
     7)  Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
     8)  Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
     9)  Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
    10)  Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava