domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľ

Opatrenia

Predpoklada-ná doba realizácie

Predpokladaná finančná nároč-nosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Transpozícia práva EÚ

1) Návrh zákona o odpadoch

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1994 Z.z. o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

do 2000

nešpecif.

MH SR

3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Návrh nariadenia vlády SR o nakladaní s odpadmi

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

5) Návrh vyhlášky MŽP SR o vedení evidencie odpadov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanoví kategorizácia a katalóg odpadov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

7) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vydá zelený, žltý a červený zoznam pre riadenie cezhraničnej prepravy odpadov a určia sa podrobnosti prepravných dokladov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

8) Návrh vyhlášky MŽP SR o programe odpadového hospodárstva

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

9) Návrh vyhlášky MŽP SR o odborných posudkoch vo veci odpadového hospodárstva

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

10) Vypracovanie štúdie o implementácii smernice EÚ o IPPC v sektore odpadového hospodárstva

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

11) Návrh zákona o obaloch a odpadoch z obalov

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

12) Novelizácia zákona o odpadoch (plná transpozícia smerníc EÚ)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

*2 Obmedzovanie vzniku, recyklácia a zneškodňovanie NO

1) Výstavba skládky nebezpečného odpadu

do 2000

75 000

EKOTHERMAL s.r.o.

(Budovanie skládok)

2) ENO, úprava skládky popola TEHA -2. etapa

do 2000

33 000

SE a.s.

3) Pripraviť skladovaciu kapacitu pre zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov v Budmericiach - Istrochem a.s. Bratislava

do 2000

30 000

Istrochem a.s.

4) Skládka popolovín SAM Myjava

do 2000

10 000

SAM

5) Vybudovanie kazety na nebezpečné odpady v rámci novej regionálnej skládky v  KÚ Brodzany

2003 a ďalej

11 000

obec

(Ostatné technické opatrenia)

6) Spracovávanie použitých Pb-akumulátorov firmou MACH TRADE s.r.o. Bratislava prev. Sereď

do 2000

43 994

Mach Trade s.r.o.

7) Zneškodnenie nebezpečných odpadov a vyčistenie kontaminovanej zeminy v  depóniách, sanácia skládky znečistenej zeminy Bučina a.s. Zvolen

do 2000

13 400

Bučina a.s.

8) Vybudovanie zberných stredísk nebezpečného odpadu - Lučenec - Poltár - Fiľakovo

do 2000

3 000

obec

9) Budovanie regionálneho zberného strediska pre zhromažďovanie a dočasné uskladňovanie nebezpečných odpadov v rámci okresu Žiar nad Hronom

do 2000

nešpecif.

10) Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov VSŽ a.s. Košice

do 2002

508 000

VSŽ a.s.

11) Zriaďovanie zhromažďovacích staníc na NO systémom kontajnerizácie

2003 a ďalej

100 000

MŽP SR

12) Intenzifikáciou odchromovacej linky znížiť produkciu nebezpečných odpadov, Kožiarske závody a.s. Liptovský Mikuláš

2003 a ďalej

10 000

KZ a.s.

13) Vybudovať zberné centrá pre veľkorozmerné odpady (elektronika, chladničky a  pod.)

2003 a ďalej

nešpecif.

*3 Separovaný zber druhotných surovín

1) Podpora separovaného zberu v zmysle prijatej Koncepcie separovaného zberu do roku 2000 v SR

do 2000

30 000

MŽP SR

(Separovaný zber KO)

2) Rozšírenie separovaného zberu KO Topoľčany

do 2000

15 000

obec

3) Zriadenie centra separovaného zberu TKO Vranov nad Topľou

do 2000

14 892

obec

4) Rozšírenie separovaného zberu TKO Stará Ľubovňa a okolie

do 2000

11 321

obec

5) Rozšírenie separovaného zberu KO v Nitre

do 2000

10 968

obec

6) Rozšírenie separovaného zberu Bánovce nad Bebravou

do 2000

9 450

obec

7) Rozšírenie separovaného zberu KO Šahy

do 2000

8 837

obec

8) Separovaný zber KO obce Pukanec s okolitými obcami

do 2000

8 455

obec

9) Rozšírenie separovaného zberu skla a papiera

do 2000

7 741

EKOTHERMAL s.r.o.

10) Zavedenie separovaného zberu TKO Starý Smokovec

do 2000

4 036

obec

11) Projekt zavedenia separovaného zberu odpadov v organizáciách lesného hospodárstva

2003 a ďalej

5 000

MP SR

(Separácia biologických odpadov a ich využitie)

12) Zavedenie separácie biologických odpadov za účelom kompostovania a  vybudovania siete kompostární v Košickom kraji

do 2000

100 000

obec

13) Výstavba kompostárne biologického odpadu pre mestá Komárno a Hurbanovo

do 2000

28 000

obec

14) Vybudovanie kompostovacieho zariadenia LOBBE Nitra

do 2000

20 000

obec

15) Vybudovanie kompostárne pre Handlovú, Nováky a okolité obce

do 2000

6 000

obec

16) Vybudovať kompostáreň na skládke Luštek (Ilava)

2003 a ďalej

200 000

obec

Pedersen, a.s.

17) Vybudovanie zariadenia na kompostovanie biologického odpadu pre oblasti Snina a Medzilaborce

2003 a ďalej

12 475

obec

18) Projekt zavedenia technológií využitia biologických odpadov po ťažbe a  spracovaní dreva so zameraním na energetické využitie a výrobu organických hnojív

2003 a ďalej

10 000

MP SR

*4 Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov

1) Zriadenie skládky trosko-popolčekovej zmesi VSŽ a.s. Košice

do 2000

200 000

VSŽ a.s.

(Budovanie skládok)

2) Dostavba skládky komunálneho odpadu Kolta

do 2000

166 000

obec

3) Dobudovať regionálnu skládku KO Bardejov

do 2000

110 000

obec

4) Výstavba skládky TKO pre Rimavskú Sobotu

do 2000

100 000

obec

5) Zriadenie definitívneho odkaliska - VI. stavba (navýšenie skládky) ENO Zemianske Kostoľany

do 2000

90 000

SE a.s.

6) Vybudovanie regionálnej skládky Piešťany

do 2000

80 000

Veronika s.r.o.

7) Vybudovať skládku priemyselných odpadov III. stavebnej triedy ZŤS a.s. Dubnica - Lieskovec

do 2000

70 000

ZŤS a.s.

8) Vybudovanie skládky TKO v Gajaroch so separáciou využiteľných látok

do 2000

64 500

EKORES s.r.o.

9) Skladovanie konvertorového prachu a kalu VSŽ a.s. Košice

do 2000

52 000

VSŽ a.s.

10) Vybudovať regionálnu skládku v k.ú. Ružomberok v lokalite Hlinisko

do 2000

50 000

obec

11) Vybudovanie skládky komunálneho odpadu v okrese Košice-okolie, východná časť

do 2000

50 000

obec

12) Dobudovať prvú kazetu regionálnej skládky TKO pre obvod Trenčín

do 2000

35 000

obec

13) Výstavba skládok KO pre oblasti Plešivec a Dobšiná

do 2000

30 000

obec

14) Vybudovanie regionálnej skládky KO a PO v okrese Prievidza

do 2000

28 561

INGPORS Dolné Vestenice

15) Dobudovanie skládky komunálneho odpadu v Námestove - Zubrohlava

do 2000

22 477

obec

16) Vybudovanie skládky KO pre zvozovú oblasť Hurbanovo

do 2000

20 000

obec

17) Dobudovanie regionálnej skládky Bánovce n/B.

do 2000

18 500

obec

18) Sanácia regionálnej skládky KO „Havka"v k.ú. Spišská Stará Ves

nešpecif.

15 000

obec

19) Realizácia skládky pevných odpadov - SCP a.s. Ružomberok v spolupr. so združ. obcí Stredný Liptov

do 2000

7 100

SCP a.s.

20) Skladovanie kalov z čistenia odpadových vôd VSŽ a.s. Košice

do 2002

80 000

VSŽ a.s.

21) Dobudovanie skládok Sverepec (Pov.Bystrica)

2003 a ďalej

90 000

Luštek (Ilava)

2003 a ďalej

90 000

Podstránie (Púchov)

2003 a ďalej

90 000

22) Vybudovanie regionálnej skládky pre územný obvod Topoľčany

2003 a ďalej

160 000

obec

23) Dobudovanie regionálnej skládky KO v okrese Zvolen

2003 a ďalej

150 000

obec

24) Dobudovanie regionálnej skládky TKO Trenčín, Kostolné, Nová Ves

2003 a ďalej

60 000

obec

25) Výstavba skládky TKO Tornaľa

2003 a ďalej

50 000

obec

26) Vybudovanie regionálnej skládky KO s dosahom na celý okres Komárno

2003 a ďalej

50 000

obec

27) Dobudovanie regionálnej skládky odpadov vrátane dotrieďovacieho zariadenia vyseparovaných odpadov okres Svidník

2003 a ďalej

40 000

obec

28) Vybudovanie skládky komunálnych odpadov v Prievidzi a Novákoch

2003 a ďalej

40 000

obec

29) Dobudovanie regionálnej skládky pre obce Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Vlachy, Helcmanovce

2003 a ďalej

36 625

EKOVER s.r.o. Spiš. Vlachy

(Ostatné investičné akcie)

30) Zavedenie nových technológií využitia popolovín ENO Zemianske Kostoľany

do 2000

200 000

SE a.s.

31) Doprava a ukladanie tuhých odpadov Tepláreň Žilina systémom tuhej hydrozmesi- SEZ š.p.

do 2000

46 000

SEZ š.p

32) Doprava a ukladanie tuhých odpadov Tepláreň Martin systémom tuhej hydrozmesi - SEZ š.p.

do 2000

42 000

SEZ š.p.

33) Doprava a ukladanie tuhých odpadov Tepláreň Zvolen systémom tuhej hydrozmesi - SEZ š.p.

do 2000

39 000

SEZ š.p.

34) Spaľovanie kalov v Teplárni Žilina- SEZ š.p.

do 2000

15 000

SEZ š.p.

35) Realizácia zariadenia na suchý odber popolčeka v Teplárni Martin SEZ š.p.

do 2000

12 000

SEZ š.p.

*5 Regionálne spaľovne nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení

1) Dobudovať regionálne zneškodňovacie zariadenie pre odpady zo zdravotníctva (pyrolýzna spalovňa) pri NsP F.D.R. v Banskej Bystrici

do 2000

52 865

NsP F.D.R.

2) Vybudovanie spaľovne pre odpady zo zdravotníctva NsP Prievidza

do 2000

10 400

NsP Prievidza

3) Vybudovanie regionálnej spaľovne odpadov zdravotníckych zariadení v areáli Kožiarskych závodov Liptovský Mikuláš

2003 a ďalej

210 300

EKOLIPTOV

4) Rozšíriť a rekonštruovať spaľovňu nebezpečného odpadu Chirana a.s. Turá

2003 a ďalej

40 000

Chirana a.s.

*6 Sanácia a rekultivácia skládok odpadov

1) Sanácia a dodatočné odizolovanie skládky priemyselného odpadu RSTO, Duslo a.s. Šaľa

do 2000

111 000

Duslo a.s.

(Sanácia skládok)

2) Sanácia skládok II. Petrochema a.s.Dubová

do 2000

100 000

Petrochema

3) Sanácia skládky Hálňa Krompachy - II. etapa - Kovohuty a.s. Krompachy

do 2000

75 000

Kovohuty a.s.

4) ENO, sanácia skládky popolovín Tepláreň Handlová

do 2000

46 000

SE a.s.

5) Sanácia skládky nebezpečného odpadu - cintorín jedov Vojtovce

do 2000

14 000

Tesla Stropkov

6) Sanácia skládky TKO Stropkov

do 2000

12 651

obec

7) Sanácia a uzatvorenie skládky odpadov a vybudovanie novej skládky odpadov - AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2000

10 000

AssiDomän a.s.

8) Sanácia skládky odpadov Krompachy - Hálňa I. etapa - Kovohuty a.s. Krompachy

do 2000

3 500

Kovohuty a.s.

9) Sanácia a rekultivácia priestorov starých skládok KO v katastri obcí Čierny Balog, Pohronská Polhora, Heľpa, Poniky, Slovenská Lupča-Podkonice

do 2000

nešpecif.

obec

10) Sanácia kontaminovaných území po bývalej Sovietskej armáde

2003 a ďalej

964 000

MO SR

11) Sanácia starých skládok v oblasti Nitry a Zlatých Moraviec

2003 a ďalej

80 000

obec

12) Rozšírenie skládky v Považskom Chlmci (okres Žilina)

2003 a ďalej

80 000

13) Sanácia a rekultivácia skládok - Sučany, Martin (Blatná)

2003 a ďalej

50 000

TS Turč. Teplice

14) Sanácia a rekultivácia skládky TKO Nováky - Brezina, NCHZ a.s. Nováky

2003 a ďalej

50 000

NCHZ a.s.

15) Sanácia a rekultivácia dechtofenolových jám v areáli SMZ a.s. Lovinobaňa

2003 a ďalej

25 000

SMZ a.s.

16) Sanácia starých skládok - I. - II. etapa na území Košíc

2003 a ďalej

8 000

obec

17) Projekt sanácie a rekultivácia priestorov skládok na lesnom pôdnom fonde s  možnosťou zakladania intenzívnych porastov

2003 a ďalej

5 000

MP SR

18) Sanácia starých skládok a úložísk popolčeka ENO Zemianske Kostoľany

2003 a ďalej

nešpecif.

SE a.s.

(Rekultivácia skládok)

19) Rekultivácia časti skládky lúženca v Seredi

do 2000

82 D89000

SERROMIN a.s.

20) Biologická rekultivácia kalových polí ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

60 000

ZSNP a.s.

21) Rekultivácia haldy odpadov Šiklov - Železiarne a.s. Podbrezová

do 2000

21.500

Železiar. a.s.

22) Rekultivácia skládky priemyselného odpadu ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

15 000

ZSNP a.s.

23) Rekultivácia skládky TKO Rožňava

do 2000

7 224

obec

24) Rekultivácia a ukončenie prevádzky skládky Bukocel a.s. Hencovce

do 2000

5 000

Bukocel a.s.

25) Úpravy povrchov neprevádzkovaných skládok SMZ a.s. Jelšava

do 2000

4 600

SMZ a.s.

26) Likvidácia obsahu skládky „Gudrónová jama"Predajná II., rekultivácia dotknutého územia, sanácia a rekultivácia územia lokality „Gudrónová jama" Predajná I., postupné zneškodňovanie odpadov z vnútropodnikových skladov Petrochema a.s. Dubová

2003 a ďalej

300 000

Petrochema

27) Rekultivácia starej skládky „Srdce" v k.ú. Devínska Nová Ves

2003 a ďalej

100.000

Slovnaft a.s.

obec

28) Projekt likvidácie skládok odpadov na lesnom pôdnom fonde SR

2003 a ďalej

10 000

MP SR

MŽP SR

29) Rekultivácia skládky KO Veľký Slavkov

2003 a ďalej

15 000

VPS

*7 Programy odpadového hospodárstva

1) Podpora opatrení z programov odpadového hospodárstva okresov, obvodov a pôvodcov

do 2000

80 000

MŽP SR

2) Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Zhodnotenie geologických štruktúr na ukladanie rádioaktívnych odpadov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Realizácia Programov odpadového hospodárstva v útvaroch a zariadeniach MO SR

do 2000

nešpecif.

MO SR

5) Prieskum lokalít úložísk rádioaktívnych odpadov II. a III. etapa

2003 a ďalej

20 000

MH SR

MŽP SR

6) Realizácia Programov odpadového hospodárstva jednotlivých subjektov lesného hospodárstva (uzn. vlády SR č.500/1993) I. etapa

do 2000

26 000

MP SR

II. etapa

2003 a ďalej

150 000

MP SR

III. etapa

2003 a ďalej

50 000

MP SR