hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Od júla 2023 je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia

ilustračný obrázok

Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi - vyhláškami (ich zoznam nájdete na stránke MŽP SR link: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/pravne-predpisy/ ). Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji.

Nová legislatíva zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zlepšenie kvality ovzdušia.

Samosprávy sa môžu intenzívnejšie zapojiť do riadenia kvality ovzdušia: vypracovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia, zriadiť nízkoemisnú zónu obmedziť, výkon vybraných činností na svojom území, napríklad drvenie odpadu či údenie v centre mesta.

Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania. Po novom bude možné prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, len na základe osobitného povolenia. Povolenie zdroja bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré už exitujú, budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

Zavádzajú sa odstupové vzdialenosti pre novobudované stacionárne zdroje od obytných zón, ako aj regulácia zápachu a prašnosti, a tiež sa ustanovujú požiadavky na vykonávanie osobitných činností (stavebná činnosť, štiepkovanie a hnojenie).

Zákon má zefektívniť a posilniť právomoci štátu, ustanoviť zákazy, priestupky a zvyšuje pokuty. Slovenskej inšpekcii životného prostredia umožňuje vykonať kontroly lokálnych kúrenísk a Úradu verejného zdravotníctva SR zvýšiť aktívnu účasť na hodnotení vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva.

V neposlednom rade nový zákon zakazuje uvádzanie na trh a spaľovanie tuhého druhotného paliva od  1.1. 2024 a od roku 2026 pre vybrané zariadenia.