hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia
so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia zabezpečuje odbornú činnosť pre zriaďovateľa, pre výkon orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a pre rozvoj environmentalistiky, ochrany a tvorby krajiny. Je odborne spôsobilou právnickou osobou na manažment environmentálnych rizík, vykonávanie výskumu a vývoja, posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie, vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny.
Náplň práce:
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia plní úlohy
v oblasti Spracúvania stratégie, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym a medzinárodným dosahom a Koordinovania celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie), najmä:

 1. riadi prácu a zodpovedá za výsledky činnosti Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“),
 2. zabezpečuje plnenie ustanovení a povinností stanovených SAŽP v zriaďovacej listine a v štatúte,
 3. zabezpečuje plnenie úloh stanovených SAŽP v Pláne hlavných úloh na bežný rok, rozhodnutiami, usmerneniami a inými písomnými dokumentami zriaďovateľa,
 4. zabezpečuje dodržiavanie záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa platných právnych noriem, uplatňuje zásady hospodárneho efektívneho použitia finančných prostriedkov a majetku na plnenie úloh stanovených zriaďovateľom, zodpovedá za majetok a zmluvné záväzky,
 5. zriaďuje poradné orgány, vymenúva a odvoláva ich členov, schvaľuje ich štatúty,
 6. plní úlohy štatutára SAŽP (riadi pracovnoprávne, mzdové a sociálne vzťahy zamestnancov, vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovacie poriadky, vnútorné organizačné a riadiace predpisy, určuje organizačnú štruktúru ústavu a iné.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:

Od úspešného vybraného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.


Nástupný plat:
od 2 500,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača


Zoznam požadovaných dokladov:

Prihlasovanie sa do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 17. apríla 2024 buď

 1. i. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 3/2024/GR-SAŽP a ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. ii. v elektronickej podobe na 
  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2024

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2369

V Bratislave, dňa 5. apríla 2024

________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR