hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Slovenského banského múzea

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenské banské múzeum so sídlom v Banskej Štiavnici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Slovenského banského múzea

Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest
a oblastí na Slovensku, osobitne Banskej Štiavnice.
Náplň práce:

riaditeľ Slovenského banského múzea (ďalej len ,,SBM“) plní úlohy v oblasti Koordinácie a riadenia prípravy a spracúvania koncepčných a metodických materiálov v oblasti výskumu, obnovy, ochrany, evidencie a prezentovania pamiatok a pamiatkových území, najmä:

 1. Riadi, organizuje a kontroluje SBM a za zverené úseky činnosti a za ich riadenie zodpovedá ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.
 2. Vypracováva plán činnosti na príslušné obdobie v súlade s požiadavkami MŽP SR a zodpovedá za jeho plnenie.
 3. Rozhoduje o využití finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti SBM v rámci schváleného rozpočtu.
 4. Zabezpečuje finančné prostriedky pre múzeum aj z mimorozpočtových zdrojov rezortu, a to formou predkladanie projektov na rôzne inštitúcie a výzvy z domáceho a zahraničného prostredia.
 5. V spolupráci so samosprávou Mesta Banská Štiavnica podáva vedeniu ministerstva ročné správy o stave stavebnej obnovy a údržby objektov múzea zapísaných na listinu kultúrneho dedičstva UNESCO.
 6. Plní úlohy štatutára SBM (riadi pracovnoprávne, mzdové a sociálne vzťahy zamestnancov SBM, vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovacie poriadky, vnútorné organizačné a riadiace predpisy, určuje organizačnú štruktúru organizácie.
 7. Zodpovedá za správu majetku SBM.
 8. Zabezpečuje činnosť vyplývajúcu z členstva v slovenských i medzinárodných muzeálnych a odborných ustanovizniach, pokiaľ táto priamo súvisí s hlavnými aktivitami a postavením SBM. 9. Zabezpečuje kontakt SBM s verejnosťou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, zodpovedá za obsah a rozsah informácii vyplývajúcich z vecnej náplne činnosti múzea, zabezpečuje prezentáciu aktivít SBM v SR i v zahraničí.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s technickým zameraním, história, ekonómia, manažment.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:

- povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Od úspešného vybraného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.


Nástupný plat:
od 2 500,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača


Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 21. mája 2024 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 9/2024/R-SBM a ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. v elektronickej podobe na 
  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.


Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu 400 bodov a zároveň musí dosiahnuť aspoň minimálnu hranicu počtu bodov v jednotlivých častiach výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
jún 2024

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel.: +421259562369

V Bratislave, dňa 10. mája 2024

________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR