hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Národnej zoologickej záhrady Bojnice

 

Aktualizované dňa 14.05.2024:

Dňa 13. mája 2024 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Výberového konania sa zúčastnili dvaja z dvoch pozvaných uchádzačov. Výberové konanie uskutočňovala výberová komisia v zložení:

Predseda: JUDr. Marek Chovan, PhD., generálny tajomník služobného úradu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Členovia: Ing. Gabriela Matečná, štátna tajomníčka III., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

JUDr. Jakub Kubáň, generálny riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejného obstarávania, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

JUDr. Gabriela Heribanová, poverená riaditeľka osobného úradu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Bc. Miroslav Slatinský, člen výberovej komisie určený zástupcami zamestnancov, Národná zoologická záhrada Bojnice.

Výberové konanie pozostávalo z 3 častí:
1. prezentácia koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
2. overenie odborných znalostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
3. overenie schopností a vlastností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie (osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností).
Hodnotenie pre jednotlivé časti výberového konania bolo stanovené nasledovne:
1. časť maximálne 150 bodov a minimálne 90 bodov,
2. časť maximálne 100 bodov a minimálne 55 bodov,
3. časť celkovo maximálne 150 bodov a minimálne celkovo 95 bodov, pričom bola stanovená
aj minimálna hranica potrebná na úspešnosť v jednotlivých oblastiach, samostatne pre osobnú integritu, osobnú motiváciu aj interpersonálne zručnosti.

Na to, aby uchádzač uspel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového záverečného poradia, musel dosiahnuť aspoň 60% z celkového možného počtu bodov, t. j. 240 bodov zo 400 bodov a zároveň musel dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu stanovenú hranicu počtu bodov.

Výberová komisia odporučila ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky na základe výsledku výberového konania vymenovať do funkcie riaditeľa Národnej zoologickej záhrady Bojnice úspešného uchádzača s najvyšším počtom bodov, Mgr. Emila Divékyho.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Národná zoologická záhrada Bojnice so sídlom v Bojniciach vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Národnej zoologickej záhrady Bojnice

Národná zoologickej záhrady Bojnice je jedinou štátnou zoologickou záhradou v SR. V rámci svojich aktivít vystavuje živé exponáty, chová ohrozené druhy zvierat, výchovne a edukačne vplýva na verejnosť v oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzity, spravuje národné záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy, odborní pracovníci aktívne spolupracujú s orgánmi CITES či Štátnou ochranou prírody SR, zabezpečuje trvalú starostlivosť o hendikepované živočíchy v rámci prevádzky rehabilitačnej stanice pre zranené vzácne živočíchy z prírody.
Náplň práce:

riaditeľ Národnej zoologickej záhrady Bojnice plní úlohy v oblasti Tvorby stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny
s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom
a v oblasti Koordinovania celoštátnych a medzinárodných systémov
v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie),
najmä:

 1. Riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh Národnej zoologickej záhrady (ZOO) Bojnice.
 2. Koordinuje celoštátne, medzinárodné systémy pri záchrane ohrozených druhov živočíchov chovom v zajatí pri rešpektovaní národných a medzinárodných dohôd usilujúcich sa o čo najširšiu genetickú diverzitu, programy chovateľskej spolupráce k reintrodukcii do voľnej prírody.
 3. Riadi a koordinuje projekty a programy environmentálnej výchovy vrátane spolupráce so školami a rôznymi vzdelávacími organizáciami. Riadi spracovanie dokumentácie o chovateľskej práci a jej výsledkoch.
 4. Spolupracuje s orgánmi a organizáciami pri dodržaní zákona na ochranu prírody, zákona na ochranu zvierat, CITES, medzinárodných konvencií a dohovorov.
 5. Zabezpečuje koncepčné opatrenia a kontrolu zaistenia všetkých potrieb zvierat chovaných v ZOO. Zabezpečuje kontrolu správnej výživy, veterinárnej starostlivosti vrátane prevencie, umiestnenia v zodpovedajúcom prostredí, humánneho prístupu k chovným zvieratám. 6. Spracováva a realizuje program chovateľskej práce založený
 6. na uplatňovaní biologických poznatkov, na princípoch spolupráce zoologickej záhrady v európskom a svetovom meradle.
 7. Zodpovedá ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) za plnenie úloh a kompetencií ZOO.
 8. Spolupracuje pri vypracovaní plánu úloh a činnosti na príslušné obdobie v súlade s požiadavkami MŽP SR a schváleného rozpočtu. Zodpovedá za plnenie plánu činnosti a účelné využívanie finančných a hmotných prostriedkov.
 9. Rozhoduje o využití finančných prostriedkov na zabezpečenie odborných činnosti ZOO v rámci schváleného rozpočtu.
 10. Predkladá ministrovi plán úloh na príslušný kalendárny rok, odpočet plnenia úloh v termíne určených MŽP SR, informáciu o plnení finančného vzťahu k MŽP SR v zmysle kontraktu uzatvoreného na príslušný rok v zákonnom stanovenom termíne.
 11. Zodpovedá za majetok a zmluvné záväzky. Plní úlohy štatutára ZOO (riadi pracovnoprávne, mzdové a sociálne vzťahy zamestnancov ZOO, vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovacie poriadky, vnútorné organizačné a riadiace predpisy, určuje organizačnú štruktúru ústavu, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov, ako aj rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a iné).


Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ii. zákona č. 15/2005 Z. z o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene
 2. a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 39/2007 Z. z . o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 6. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 7. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá:

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Od úspešného vybraného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.


Nástupný plat:
od 2 500,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača

Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 17. apríla 2024 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 5/2024/R-ZOOa ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. v elektronickej podobe na 
  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2024

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2369

V Bratislave, dňa 5. apríla 2024

________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR