hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Poloniny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správa Národného parku Poloniny
so sídlom v Stakčíne
vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Správy Národného parku Poloniny

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny. Zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území.
Náplň práce:

riaditeľ Správy Národného parku Poloniny (ďalej len ,,SNPP“) plní úlohy v oblasti Tvorby stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody
a krajiny s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom,
najmä:

 1. Zabezpečuje výkon činnosti SNPP v súlade s jej štatútom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vytvára pre jej činnosť vhodné podmienky.
 2. Riadi a koordinuje činnosť SNPP vo vzťahu k zamestnancom, ukladá zamestnancom úlohy, kontroluje ich činnosť.
 3. Zastupuje SNPP navonok vo vzťahu k tretím subjektom.
 4. Zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh SNPP.
 5. Zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov SNPP.Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijných odboroch ekologické a environmentálne vedy, lesníctvo, poľovníctvo, ekonómia, manažment.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 2. zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 6. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá:

- povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Od úspešného vybraného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.


Nástupný plat:
od 2 500,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača

Zoznam požadovaných dokladov:


- súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (pdf, 273 kB) za účelom zverejnenia profesijného štruktúrovaného životopisu a vypracovaného návrhu koncepcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Prihlasovanie sa do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 21. júna 2024 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 12/2024/R - SNPP a ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. v elektronickej podobe na 
  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácia koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenie odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenie osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu 400 bodov a zároveň musí dosiahnuť aspoň minimálnu hranicu počtu bodov v jednotlivých častiach výberového konania.


Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
júl 2024Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel.: +421259562369

V Bratislave, dňa 13. júna 2024

________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR