hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Výskumný ústav vodného hospodárstva
so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Výskumný ústav vodného hospodárstva je ústredná vedecko-výskumná inštitúcia odvetvia vodného hospodárstva s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na plnenie úloh štátu a úloh vo verejnom záujme a zabezpečenie komplexných úloh v oblasti: a) vedeckovýskumných, vývojových, metodických a expertíznych činností v odboroch hydrológie povrchových vôd a podzemných vôd, riečnej morfológie, hydrauliky vodných tokov a objektov, revitalizácie a obnovy riečnych systémov a mokradí, kvality podzemných vôd a povrchových vôd, technológií čistenia odpadových vôd a úpravy pitných vôd, b) implementácie právne záväzných aktov EÚ v oblasti vôd a vodného hospodárstva a zabezpečenie plnenia požiadaviek z nich vyplývajúcich vrátane ich koordinácie, c) výkonu funkcie Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku v zmysle platných právnych predpisov, d) ekológie a ochrany vodných ekosystémov, e) manažmentu povodí a plánovania vo vodnom hospodárstve, f) skúšobníckej, kalibračnej a overovacej činnosti, g) odborného poradenstva, vzdelávania, publikačnej a vydavateľskej činnosti, h) informačného systému
vo vodnom hospodárstve.
Náplň práce:

generálny riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva plní úlohy v oblasti Koordinovania celoštátnych a medzinárodných systémov
v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie),
najmä:

 1. Riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh VÚVH a  zodpovedá ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky za ich realizáciu.
 2. Zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh VÚVH, plní funkciu štatutárneho orgánu VÚVH, rozhoduje o zámeroch, cieľoch a smerovaniach ústavu, riadi odbornú činnosť ústavu, zastupuje VÚVH navonok
 3. Zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov VÚVH.
 4. 4. Zodpovedá za komplexnosť a vecnú správnosť predkladaných materiálov, dokumentov a návrhov. 5. Zodpovedá za majetok a zmluvné záväzky. Plní úlohy štatutára (riadi pracovnoprávne, mzdové a sociálne vzťahy zamestnancov, vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovacie poriadky, vnútorné organizačné a riadiace predpisy, určuje organizačnú štruktúru, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov, ako aj rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a iné).
 5. Zodpovedá za tvorbu materiálov a koncepcií v rámci účasti VÚVH v medzinárodných vedecko-technických a vedecko-výskumných zoskupeniach,
 6. Zodpovedá za realizáciu dôležitých strategických a koncepčných dokumentov, najmä koncepcie a stratégie rozvoja ústavu, dokumenty právnej povahy (zmluvy, rozhodnutia, návrhy a i.), dokumenty aktuálnej technicko-ekonomickej politiky ústavu (vrátane odbornej, investičnej, personálnej a ekonomickej), dokumenty systému manažérstva kvality, dokumenty týkajúce sa rozpočtu ústavu, dokumenty ročného investičného plánu, základné a riadiace organizačné normy ústavu, dokumenty týkajúce sa rámcových vzťahov a dohôd s fyzickými alebo právnickými osobami a iné,
 7. Plní úlohy stanovené ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.


Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Od úspešného vybraného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.

Nástupný plat:
od 2 500,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača

Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 17. apríla 2024 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 4/2024/GR-VÚVH a ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. v elektronickej podobe na 

(maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.
  Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2024

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2369

V Bratislave, dňa 5. apríla 2024
________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR