hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Náplň práce:

generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti Tvorby stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody
a krajiny s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom,
najmä:

 1. Riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v súlade so štatútom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vydaného rozhodnutím ministra životného prostredia SR.
 2. Zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
 3. Zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
 4. Zodpovedá za majetok, zmluvné záväzky a výber, zaradenie i odmeňovanie zamestnancov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
 5. Zastupuje Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky navonok.
 6. Plní úlohy stanovené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.


Požadované kvalifikačné predpoklady:Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá:

Od úspešného vybraného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.


Nástupný plat:
od 2 500,00 EUR v závislosti od skúseností vybraného uchádzača

Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 17. apríla 2024 buď

 1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 6/2024/GR-ŠOP SR a ,,NEOTVÁRAŤ")
 2. v elektronickej podobe na 

(maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2024

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2369

V Bratislave, dňa 5. apríla 2024

________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR