hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Bratislave.

Hlavné úlohy:

Generálny riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami štátneho podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť
o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku pôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb.
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace a tiež oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Dôverné“ po úspešnom absolvovaní výberového konania.

Nástupný plat:
od 2 800,- EUR v závislosti od skúseností úspešného vybraného uchádzača.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 17. apríla 2024 buď

  1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 7/2024/GR-SVP a ,,NEOTVÁRAŤ")
  2. v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

  1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
  2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
  3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2024

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2372

V Bratislave, dňa 5. apríla 2024

Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky