hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenský hydrometeorologický ústav
so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Náplň práce:

generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu plní úlohy v oblasti Tvorby stratégie a dlhodobých plánov rozvoja meteorologickej, hydrologickej, leteckej meteorologickej služby a kvality ovzdušia
s celoštátnym významom vrátane koordinovania medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach.,
najmä:

 1. riadi a zodpovedá za činnosti SHMÚ,
 2. zabezpečuje plnenie ustanovení a povinností stanovených SHMÚ v zriaďovacej listine a v štatúte,
 3. zabezpečuje plnenie úloh stanovených SHMÚ v Pláne hlavných úloh na bežný rok, rozhodnutiami, usmerneniami a inými písomnými dokumentmi zriaďovateľa,
 4. zabezpečuje dodržiavanie záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa platných právnych noriem, zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov
 5. zriaďuje poradné orgány, vymenúva a odvoláva ich členov, schvaľuje ich štatúty,
 6. plní úlohy štatutára SHMÚ (riadi pracovnoprávne, mzdové a sociálne vzťahy zamestnancov, vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovacie poriadky, vnútorné organizačné a riadiace predpisy, určuje organizačnú štruktúru ústavu, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov, ako aj rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a iné).
 7. zastupuje SHMÚ v medzinárodných organizáciách a združeniach, napr. Svetová meteorologická organizácia (WMO), Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) a iné,
 8. Plní úlohy stanovené ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.


Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 1. zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe,
 2. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
 3. zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4.  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 6. zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 8. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 9. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Iné kritériá:

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2024

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2369

V Bratislave, dňa 12. apríla 2024

________________
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR