hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výberové konanie na pozíciu člena dozornej rady Vodohospodárskej výstavby

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona
č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik so sídlom v Bratislave

Hlavné úlohy:

Počet obsadzovaných miest:
2

Požadované kvalifikačné predpoklady:


Špecifické kritériá a požiadavky a požiadavky na uchádzačov:


Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho
ako tri mesiace.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 10. mája 2024 buď

  1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – člen dozornej rady štátneho podniku VVB, š. p. a ,,NEOTVÁRAŤ")
  2. v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z nasledujúcich častí:

  1. overenie odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
  2. overenie schopností a osobnostných vlastností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie (osobná motivácia, osobná integrita a interpersonálne zručnosti).

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci riadeného osobného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu 250 bodov a zároveň musí dosiahnuť aspoň minimálnu hranicu počtu bodov v jednotlivých častiach výberového konania.

Predpokladaný termín realizácie výberového konania:
jún 2024

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421259562369

V Bratislave, dňa 30. apríla 2024

Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister
životného prostredia Slovenskej republiky