hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako
zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Hlavné úlohy:

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

  1. o bezúhonnosti,
  2. o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
  3. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  4. o požadovanej dĺžke odbornej praxe,
  5. o požadovanej dĺžke riadiacej praxe,

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 5. januára 2024 buď

  1. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – predseda dozornej rady štátneho podniku SVP, š. p. a ,,NEOTVÁRAŤ")
  2. v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.

Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje platný <rokovací poriadok (pdf, 416 kB). Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

  1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
  2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
  3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci jedného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
január 2024

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Balázsik, jozef.balazsik@enviro.gov.sk,
tel: +421 2 5956 2372