hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa SVP š.p.

Aktualizované dňa 19.02.2024:

Dňa 12. februára 2024 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Bratislave. Výberového konania sa zúčastnil jeden pozvaný uchádzač. Výberové konanie uskutočňovala výberová komisia v zložení:

Výberové konanie pozostávalo z 3 častí:

 1. prezentácia koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenie odborných znalostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenie schopností a vlastností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie (osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností).

Hodnotenie pre jednotlivé časti výberového konania bolo stanovené nasledovne:

 1. časť maximálne 150 bodov a minimálne 90 bodov,
 2. časť maximálne 100 bodov a minimálne 55 bodov,
 3. časť celkovo maximálne 150 bodov a minimálne celkovo 95 bodov, pričom bola stanovená  aj minimálna hranica potrebná na úspešnosť v jednotlivých oblastiach, samostatne pre osobnú integritu, osobnú motiváciu aj interpersonálne zručnosti.

Na to, aby uchádzač uspel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového záverečného poradia, musel dosiahnuť aspoň 60% z celkového možného počtu bodov, t. j. 240 bodov zo 400 bodov a zároveň musel dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu stanovenú hranicu počtu bodov.

Výberová komisia odporučila ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky na základe výsledku výberového konania vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Bratislave úspešného a vybraného uchádzača: Ing. Petra Moldu.


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Bratislave.
Hlavné úlohy:

Generálny riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami štátneho podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť
o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku pôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.
Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb.
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace a tiež oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Dôverné“ po úspešnom absolvovaní výberového konania.
Nástupný plat:
od 2 800,- EUR v závislosti od skúseností úspešného vybraného uchádzača.
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

 1. o bezúhonnosti,
 2. o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
 3. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. o požadovanej dĺžke odbornej praxe,
 5. o požadovanej dĺžke riadiacej praxe,
 6. o požadovanej dĺžke praxe v oblasti krízového riadenia,

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 19. januára 2024 buď
i. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK 1/2024/GR-SVP a ,,NEOTVÁRAŤ")
ii. v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.
Informácie o priebehu výberového konania:
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok (pdf, 416 kB), ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2023 – 1.12 a manuál výberového konania.

Výberové konanie sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. prezentácie koncepcie rozvoja a riadenia uchádzačom,
 2. overenia odborných vedomostí uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie,
 3. overenia osobnej motivácie, osobnej integrity a interpersonálnych zručností uchádzača potrebných na výkon obsadzovanej funkcie.

Jednotlivé časti výberového konania sa overujú v rámci jedného pohovoru s uchádzačom. Na to, aby uchádzač vyhovel vo výberovom konaní a mohol byť zaradený do celkového konečného poradia, musí dosiahnuť aspoň 60 % z celkového možného počtu bodov a zároveň musí dosiahnuť v jednotlivých častiach výberového konania aspoň minimálnu hranicu počtu bodov stanovenú v manuáli výberového konania.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
február 2024
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Balázsik, ,
tel: +421 2 5956 2372
V Bratislave, dňa 5. januára 2024
Tomáš Taraba
podpredseda vlády a minister životného prostredia