hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o opakovanom vyhlásení výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, št. p.

Aktualizované 20. decembra 2023

Dňa 29.11.2023 v dopoludnajších hodinách sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači:

V rámci prvej časti výberového konania výberová komisia overovala odborné znalosti uchádzačov. Každý z uchádzačov odpovedal na päť rovnakých otázok zameraných na overenie odborných znalostí, ktorých okruh bol zverejnený v rámci oznámenia o vyhlásení výberového konania. Členovia výberovej komisie hodnotili každú odpoveď uchádzača pridelením bodov v rozpätí 0 až 3. Maximálny počet bodov, ktorý mohol uchádzač získať po zrátaní bodov všetkých členov výberovej komisie je 75. Na to, aby uchádzač uspel v prvej časti a postúpil do druhej časti, musel dosiahnuť najmenej 60% z maximálneho počtu bodov, t.j. 45 bodov. Kritériám prvej časti výberového konania nevyhovel žiaden uchádzač. Žiaden z uchádzačov nepostúpil do druhej časti výberového konania. Výberové konanie je neúspešné, keďže žiaden uchádzač nevyhovel stanoveným kritériám a požiadavkám v zmysle zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku.


Aktualizované 29. novembra 2023
Dňa 29. novembra 2023 dopoludnia sa uskutočnila 1. časť výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SLOVENSKÉHO VODHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, št.p.. Kritériám prvej časti výberového konania nevyhovel žiaden uchádzač. Keďže žiaden uchádzač nepostúpil do druhej časti výberového konania, verejné vypočutie sa neuskutoční. Výberové konanie je neúspešné, keďže žiaden uchádzač nevyhovel stanoveným kritériám a požiadavkám v zmysle zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku. Správu budeme aktualizovať.
Aktualizované 27. novembra 2023
Dňa 20. novembra 2023 sa v priestoroch Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uskutočnilo otváranie prihlášok uchádzačov opakovaného výberového konania na obsadenie pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik. Výberová komisia preskúmala doručené prihlášky spolu s ďalšími predloženými požadovanými dokumentmi. Výberová komisia na základe vyhodnotenia splnenia predpokladov ustanovených v § 19a ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov konštatuje, že do predmetného výberového konania sa prihlásili siedmi uchádzači a  piati boli pozvaní na výberové konanie. Dvaja uchádzači nesplnili predpoklady ustanovené § 19a ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, a z toho dôvodu nemohli byť pozvaní na výberové konanie.

Uchádzači, ktorí dali platný súhlas so zverejnením životopisov pred realizáciou výberového konania:

Výberové konanie na obsadenie pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik sa uskutoční dňa 29. novembra 2023. Výberové konanie bude v súlade s platným Rokovacím poriadkom rozdelené do dvoch častí. V rámci prvej časti výberového konania výberová komisia overuje odborné znalosti uchádzačov. Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a verejnosť bude mať možnosť klásť uchádzačom otázky. Otázky môže verejnosť klásť priamo v rámci živého prenosu na Facebooku alebo tiež už teraz v rámci aplikácie sli.do pod #1138771 (link: https://app.sli.do/event/wWxDNLR9r27AfGLgnmx3bD). Verejné vypočutie sa začne 29. novembra 2023 približne v čase po 12.30h. Prosíme verejnosť, aby svoje otázky zamerala predovšetkým motiváciu uchádzačov. V rámci druhej časti výberového konania bude výberová komisia hodnotiť predovšetkým motiváciu uchádzačov a ich interpersonálne zručnosti.
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (pdf, 143 kB)


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vyhlasuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Hlavné úlohy:

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Špecifické kritériá a požiadavky a požiadavky na uchádzačov:

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 06.októbra 2023 buď
i. v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s označením na obálke (VK – predseda dozornej rady štátneho podniku SVP, š. p. a ,,NEOTVÁRAŤ")
ii. v elektronickej podobe na  (maximálna kapacita odoslanej správy je 10MB)
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ostatné požadované dokumenty podané v elektronickej podobe doručí uchádzač aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho začatím.
Informácie o priebehu výberového konania:
Výberové konanie má dve časti. Priebeh výberového konania upravuje platný rokovací poriadok (pdf, 416 kB). Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú odborné vedomosti uchádzačov.
Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov, postupujú do druhej časti výberového konania.
Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k interpersonálnym zručnostiam a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
október/november 2023
Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Bartošiová, tatiana.bartosiova@enviro.gov.sk,
tel: +421 2 5956 2369