Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vyhlásenie strategickej výzvy

CENTRAL EUROPE – PROGRAM STREDNÁ EURÓPA – informácia o vyhlásení špecifickej výzvy na partnerov do projektov strategického významu

 

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR ako národný orgán pre PROGRAM NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE STREDNÁ EURÓPA informuje, že dňa 12. júla 2010 bola otvorená špecifická výzva na hľadanie vedúcich/projektových partnerov do projektov strategického význam v rámci PROGRAMU  NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE STREDNÁ EURÓPA 2007-2013.

 

Špecifickú výzvu vyhlásil Riadiaci orgán programu Stredná Európa vo Viedni, pričom inštitúcie  zo  súkromného  a   verejného   sektora    môžu  predkladať   v termíne  do 17. septembra 2010 svoje žiadosti „Experssion of Interest“ o zapojenie sa do partnerstva v rámci 7 strategických projektov ako vedúci resp. projektový partner.

 

Žiadosť „Expression of interest“ vedúceho/projektového partnera zo Slovenska spolu s prílohami uvedenými v súbore „Zoznam dokumentov k žiadosti“ je potrebné doručiť najneskôr do 17. septembra 2010 do 12:00 hod. na adresu Kontaktného miesta CENTRAL EUROPE pre Slovensko uvedenú nižšie.

 

Informácia národného orgánu o vyhlásenej výzve na hľadanie vedúcich/projektových partnerov do projektov strategického významu vrátane súboru „Zoznam dokumentov k žiadosti“ je zverejnená na stránke MPŽPaRR SR v časti "Špecifická výzva/Strategické projekty" . Podrobná informácia o vyhlásenej výzve a kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa vrátane konceptov 7 strategických projektov sú zverejnené na oficiálnej stránke programu www.central2013.eu                                  .

 

V prípade potreby je možné obrátiť sa tiež na pracovníkov Kontaktného miesta CENTRAL EUROPE pre Slovensko, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Námestie Ľ. Štúra č. 1 , 812 35 Bratislava,

PhDr. Ľuboš Michalov, tel:  02/5956 2202, e-mail:

Ing. Peter Jány, tel: 02/5956 2664, e-mail:  Peter.Jany@enviro.gov.sk .