hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program LIFE III na Slovensku

V rámci EÚ program bežal od roku 1992 do roku 2005 a spolufinancoval aktivity v troch podprogramoch: LIFE Príroda (Nature), LIFE Životné prostredie (Environment), LIFE Tretie krajiny (Third countries). Počas tohto obdobia bolo Európskou komisiou finančne podporených 2751 projektov v celkovej sume 1,8 miliardy EUR.

Podprogram LIFE Príroda sa zameriaval na aktivity ochrany prírody, nevyhnutných pre zachovanie alebo záchranu prírodných biotopov a zachovanie priaznivého stavu populácií druhov rastlín a živočíchov. Tým prispieval k implementácii Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch, čiže k zavádzaniu európskej siete chránených území NATURA 2000.

Zameranie podprogramu LIFE Životné prostredie bola podpora pilotných, demonštračných projektov s cieľom preklenúť medzeru medzi výskumom a vývojom a uvedením výsledkov výskumu do praxe a na trh (nie výskum samotný), podpora inovatívnych projektov, pričom inovácia navrhovanej technológie, metódy alebo prístupu k problematike je chápaná v celoeurópskom meradle.

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU LIFE V SR

Slovenská republika na programe LIFE participuje od roku 2002 a jej účasť sa považuje za veľmi úspešnú. Do dnešného dňa bolo v rámci oboch komponentov schválených spolu 13 projektov s celkovým rozpočtom 18 001 814 EUR, z čoho príspevok z programu LIFE činí sumu 8 153 147 EUR. MŽP SR na základe výzvy na prijímanie žiadostí vyhlásenej EK, zverejnilo tieto informácie aj pre žiadateľov zo SR. Ďalej informovalo žiadateľov o podmienkach podávania projektov a zasielalo samotné žiadosti na EK. Súčasťou žiadosti bol aj podporný formulár kompetentného orgánu, ktorým bolo v tomto prípade MŽP SR. Podporné stanovisko vypracované sekciou ochrany prírody a krajiny podpisoval minister. Schvaľovanie projektov bolo úplne v kompetencii Európskej komisie.

MONITORING PROGRAMU

Monitoring programu aj projektov zabezpečuje Európska komisia. Priebežné a finančné správy o realizácii projektov zasiela príjemca LIFE grantu priamo Európskej komisii.

MŽP SR sú tieto správy zasielané na vedomie. Na kontrole projektov na mieste sa zúčastňujú samotní pracovníci EK (technickí a finanční experti) ako aj zástupcovia externých monitorovacích tímov. Na kontroly projektov na mieste môžu byť prizvaní aj zástupcovia národného orgánu pre LIFE (MŽP SR). Cieľom našej účasti je byť informovaný o priebehu projektu, prípadne o problémoch, ktoré sa počas implementácie objavujú. MŽP SR (SEPP) nevstupuje do hodnotenia správ.