hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eur

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo pred Vianocami projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne.

MŽP SR do 22. decembra 2022 rozhodlo o podpore zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov 57 obcí a miest, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 mil. eur, z toho MŽP SR projekty finančne podporí sumou 24,7 mil. eur z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu.

Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že dôsledné triedenie komunálnych odpadov vytvára základ pre ich opätovné využitie, najmä recykláciu. „Projekty sú zamerané predovšetkým na budovanie nových, alebo zvyšovanie kapacít existujúcich zberných dvorov, veľkokapacitných kontajnerov na odpady, zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Podporujeme úsilie obcí budovať cirkulárnu ekonomiku,“ povedal minister Budaj.

Vďaka schváleným projektom sa vytriedi komunálny odpad v celkovom množstve takmer 35 tisíc ton ročne, čím sa zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov v mestách a obciach Slovenska.

Aktuálne už Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje zmluvy, na základe ktorých začnú samosprávy čerpať dotácie. „Sme pripravení uzavrieť prvé zmluvy ešte do konca januára. Všetko však bude závisieť od súčinnosti prijímateľov,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Katarína Nováková.

V rámci schválených projektov najväčší objem vytriedeného komunálneho odpadu zabezpečí spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Bratislava, a obce Čachtice, Veľké Dvorníky, Likavka, Veľké Úľany, Trebatice, Staškov, Pusté Úľany, Čakajovce, ako aj mesto Štúrovo. MŽP SR V rámci danej výzvy bude schvaľovať aj ďalšie projekty.

MŽP SR presadzuje riešenia, ktoré podporujú triedenie a recykláciu a znižujú skládkovanie komunálnych odpadov. „Predchádzajúce vládne garnitúry si zakrývali oči pred opatreniami, ktoré mali znížiť objem skládkovaných komunálnych odpadov. Situáciu postupne zlepšujeme,“ podčiarkol minister Budaj.

MŽP SR už podporilo z OP KŽP celkovo 6 projektov za 19 mil. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na projekty, zamerané na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. 31. decembra 2022 nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa posunula povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR týmto riešením vyšlo v ústrety mestám a obciam, ktoré sa napriek úsiliu nestihli pripraviť na túto povinnosť.

Minister Budaj v tejto súvislosti upozornil na možnosť predkladať do 31. januára 2023 žiadosti, ktoré podporia vybudovanie zariadení na spracovanie zmesového komunálneho odpadu. „Tieto zariadenia však už nebude možné podporiť v rámci nového Programu Slovensko,“ uzavrel minister Budaj.

MŽP SR zároveň pripravilo nariadenie o poplatkoch, ktoré po zavedení úpravy zmesových odpadov výrazne zvýhodní mestá a obce, ktoré dôsledne triedia komunálne odpady. Samosprávy s vysokou mierou vytriedenia komunálnych odpadov z domácností a znižujúcou mierou množstva zmesového, teda nevytriedeného odpadu, budú mať nižšie náklady na úpravu zmesového odpadu po jej zavedení. Právna norma je v súčasnosti v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, neskôr ju MŽP SR predloží na schválenie vláde SR.

Zoznam podporených miest a obcí v rámci výzvy č. 72 z OP KŽP:

Nová Ľubovňa, Príbelce, Pleš, Radošina, Trakovice, Čakajovce, Chrenovec-Brusno, Hajná Nová Ves, Vidiná, Sľažany, Ilija, Spišská Teplica, Černík, Staškov, Drienov, Bžany, Melčice – Lieskové, Dvory nad Žitavou, Liptovské Revúce, Dubovany, Krížová Ves, Kotešová, Čachtice, Ilava, Tehla, Priechod, Domaniža, Podkonice, Likavka, Plavnica, Krakovany, Most pri Bratislave, Dolný Ohaj, Hrušov, Branč, Lúč na Ostrove, Divina, Važec, Osikov, Štúrovo, Tomášikovo, Veľké Úľany, Čaka, Trebatice, Bátorová, Žehňa, Ľubochňa, Bolešov, Smižany, Mníchova Lehota, Veľké Dvorníky, Ždiar, Skalité, Jedľové Kostoľany, Hamuliakovo, Pusté Úľany a územie hlavného mesta SR Bratislava (prostredníctvom žiadateľa Odvoz a likvidácia odpadu a.s.).