hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zasiahol voči nezodpovednej organizácii zodpovednosti výrobcov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) tento týždeň rozhodlo o zrušení autorizácie udelenej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV) Recyklogroup. Urobilo tak pre neplnenie si povinností v oblasti zberu odpadu zo strany spomínanej spoločnosti. MŽP SR túto skutočnosť konštatovalo už v apríli 2021. Keďže sa situácia opakovala, odbor odpadového hospodárstva MŽP SR vydal rozhodnutie o zrušení autorizácie. K uvedeným skutočnostiam pribudlo aj zistenie o neplnení si finančných záväzkov voči niektorým zmluvným partnerom zo strany OZV.

Spoločnosť Recyklogroup sa voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie odvolala. Prípad bol preto postúpený odvolaciemu orgánu ministerstva, ktorým je rozkladová komisia ministra. Odvolací orgán napokon definitívne rozhodol o zrušení autorizácie OZV Recyklogroup. Envirorezort zároveň zaslal podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) na vykonanie kontroly u výrobcov obalov a neobalových výrobkov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s OZV Recyklogroup.

Ministerstvo životného prostredia SR na základe zrušenia autorizácie OZV Recyklogroup začne riešiť porušenie zákonných povinností aj zo strany všetkých zmluvných výrobcov tejto OZV.
Výrobcovia, ktorí boli zmluvnými klientmi uvedenej OZV, budú musieť čo najskôr podpísať nové zmluvy s existujúcimi OZV pre obaly. Tie následne prepočítajú svoje trhové podiely. Bude potrebné aj prezmluvnenie obcí, ktoré boli v zmluvnom vzťahu s OZV Recyklogroup.

MŽP SR sa zároveň bude zaoberať zabezpečením náhradného odvozu odpadu z obalov a neobalových výrobkov z obcí, ktoré mali zmluvu s OZV Rycklogroup tak, aby sa zachovala kontinuita odvozu odpadu, kým tieto obce nebudú mať zabezpečenú novú zmluvu s niektorou z existujúcich OZV.

OZV pre obaly boli zriadené ako organizácie, v rámci ktorých výrobcovia obalových aj neobalových výrobkov plnia vyhradené povinnosti, ustanovené v zákone o odpadoch, vrátane povinnosti finančne sa podieľať na nakladaní s odpadmi z obalov, ktoré výrobcovia uvedú na trh Slovenskej republiky.