hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Európska únia v záujme obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou činnosťou, sprísnila v roku 2010 pravidlá pre vypúšťanie emisie z priemyselných zariadení a bola schválená Európskym parlamentom a Radou Smernica Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

K tejto právnej úprave pristúpila Európska komisia na základe analýzy, ktorá preukázala, že v presadzovaní európskych záujmov v oblasti životného prostredia sú vážne nedostatky. Uplatňovanie integrovaného povoľovania neviedlo k prevencii ani k znižovaniu znečisťovania v takom rozsahu, s akým sa pôvodne počítalo. Neprinieslo benefity ako zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie acidifikácie, pokles chorobnosti a úmrtnosti. Rôzny prístup členských štátov narušil aj hospodársku súťaž na vnútornom európskom trhu. Konzistentnosť a zložitosť predpisov viedla aj k zbytočnej administratívnej záťaži členských štátov.

Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla riešiť problematiku priemyselných emisií špecifickým legislatívnym procesom „recast“ (prepracovanie); tzn. revíziou a zjednotením požiadaviek siedmich dovtedy platných smerníc (č. 2008/1/ES, č. 1999/13/ES, č. 2000/76/ES, č. 2001/80/ES, č. 78/176/EHS, č. 82/883/EHS, č. 92/112/EHS) do jednej Smernice EPaR 75/2010/EÚ, ktorá rieši problematiku integrovaného povoľovania a inšpekciu týchto zariadení, uplatňovanie najlepších dostupných techník, minimálne požiadavky pre spaľovacie zariadenia, spaľovanie odpadov, pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a výrobu oxidu titaničitého.

Smernica EPaR 2010/75/EÚ ustanovuje jasnejšie pravidlá pre priemyselné podniky, ktoré zaistia rovnosť pri uplatňovaní požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a tak aj vytvoria jednotnú platformu pre konkurencieschopnosť podnikov v rámci EÚ.

Smernica EPaR 2010/75/EÚ rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady). Jednak sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň ustanovuje minimálne požiadavky (hraničné emisné limity) pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a pre výrobu oxidu titaničitého, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii. Minimálne požiadavky sú ustanovené aj pre zariadenia, ktoré svojou kapacitou nepodliehajú integrovanému povoľovaniu (pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov bez ohľadu na množstvo spáleného odpadu a  pre  zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá aj pre činnosti s oveľa nižšou prahovou kapacitou ako pre integrované povoľovanie).

Hlavnou zásadou je integrovaný prístup pri povoľovaní prevádzok na základe najlepšej dostupnej techniky (ďalej len „BAT“). Integrovaný prístup znamená riešiť znižovanie emisie do všetkých zložiek životného prostredia (voda, ovzdušie, pôda), a nie je prípustné obmedzovať emisie do jednej zložky na úkor znečisťovania inej.

Emisné limity určené v integrovanom povolení pre konkrétnu prevádzku budú môcť byť v rozsahu uvedených emisných hodnôt, ktoré budú ustanovené rozhodnutím Komisie o „záveroch o BAT“. Posilnená úloha BAT kladie dôraz na používanie environmentálne priaznivejších technológií a bude stimulovať inovácie v priemysle.

Odchylné hodnoty z emisných limitov budú možné iba v odôvodnených prípadoch z geografického, technického a ekonomického hľadiska, pričom to nesmie spôsobiť negatívne environmentálne dopady.

Emisné limity, ktoré sú uvedené v prílohách smernice (pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovanie odpadov a zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá) sú v pozícii hraničných minimálnych požiadaviek pre udeľovanie výnimiek.

Zmenil sa postup schvaľovania BAT. Komisia vydáva rozhodnutia, v ktorých sú ustanovené závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „závery o BAT“). V týchto rozhodnutiach sú tiež uvedené rozsahy emisných hodnôt, ktoré zodpovedajú BAT pre určité technológie.

Dôraz sa kladie aj na pravidelné monitorovanie stavu pôdy a podzemných vôd v zmysle tematickej stratégie na ochranu pôdy. Smernica ustanovuje povinnosť preskúmať stav pôdy a podzemných vôd už pred začatím prevádzky. Po ukončení prevádzky má prevádzkovateľ povinnosť uviesť miesto do pôvodného stavu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) bola pre potreby integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ŽP transponovaná do nášho právneho poriadku zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z..

Právne predpisy EÚ