hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

UNESCO

Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
 SHAPE  \* MERGEFORMAT Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) bola založená v roku 1945 v Londýne. Hlavným poslaním UNESCO vo vzťahu k životnému prostrediu je zameranie na východu a vzdelávanie, monitorovanie a výskum zložiek životného prostredia v biosférických rezerváciách, zhromažďovanie informácií o životnom prostredí a ich šírenie, ochranu biologickej rozmanitosti a ochranu vôd, udržateľný rozvoj cestovného ruchu. V súčasnej dobe má UNESCO 192 členských a 7 pridružených členských štátov. Slovenská republika pristúpila v roku 1993.
Základné informácie

Orgány UNESCO
UNESCO sa skladá z nasledujúcich orgánov:

  1. Generálna konferencia
  2. Výkonná rada
  3. Sekretariát


Generálna konferencia (ďalej len „GK“) UNESCO je najvyšším orgánom organizácie. GK sa zúčastňujú členské štáty a členovia asociácií, spolu s pozorovateľmi z nečlenských štátov, medzivládnych organizácií a mimovládnych organizácií. Pravidelné zasadnutie GK sa koná jedenkrát za dva roky, spravidla na prelome októbra a novembra.
Výkonná rada je najvýznamnejší orgán UNESCO. Medzi zasadaniami GK dohliada na realizáciu plnenia programu organizácie, prerokováva všetky dôležité otázky pred ich predložením GK a podieľa sa na príprave budúcich programov. Má 58 členov a stretáva sa dvakrát ročne.
Sekretariát UNESCO je výkonnou a servisnou zložkou, ktorý sídli v Paríži a vo viacerých regionálnych a subregionálnych pobočkách po celom svete. V čele sekretariátu je generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay (Francúzsko). Sekretariát zamestnáva takmer 2 100 zamestnancov zo 170 krajín sveta.
Adresa sekretariátu:
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel: +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
E-mail:
Web: www.unesco.org

Programy UNESCO
v oblasti prírodných vied sa UNESCO sústreďuje na vytvorenie siete vedeckých inštitúcií a školiacich stredísk v rámci rozvojového sveta.

Hlavné programy sú:

  1. Medzinárodný hydrologický program (IHP)
  2. Človek a biosféra (MAB)
  3. Medzivládna oceánografická komisia (IOC)
  4. Medzinárodný geologický korelačný program (IGCP)


Medzinárodný hydrologický program (International Hydrologic Programme – IHP) sa zaoberá obehom vody v prírode a jej hospodárnym využívaním.
Človek a biosféra(Man and Biosphere – MAB) je program, ktorý sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia, bol schválený v roku 1970. Skratka MAB sa stala symbolom koncepcie integrovanej ochrany životného prostredia, ktorá sa snaží skĺbiť záujmy ako prírody, tak aj ľudskej činnosti. Za koordináciu a plánovanie tohto programu je zodpovedná Národná koordinačná rada. V rámci programu MAB vznikla sieť biosférických rezervácií, ktoré tvoria významné pevninské, morské a zmiešané ekosystémy.
Medzivládna oceánografická komisia(Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC), ktorej cieľom je podpora medzinárodnej spolupráce a koordinácia programov v oblasti výskumu, služieb a vzdelávania a využitia získaných poznatkov na zlepšenie riadenia smerom k udržateľnému rozvoju a ochrane morského prostredia.
Medzinárodný geologický korelačný program(International Geological Corellation Programme – IGCP) skúma vývoj zemskej kôry.
Okrem vyššieuvedených programov UNESCO zriadilo aj tzv. Participačné programy, v rámci ktorých sú poskytované finančné príspevky na realizáciu vybraných projektov predkladaných členskými krajinami (za podmienky ich spoluúčasti na financovaní).
Zapojenie Slovenskej republiky
Slovenská komisia pre UNESCO
UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá sa programovo opiera o spoluprácu s národnými komisiami pre UNESCO v členských krajinách.
Vláda SR na svojom zasadnutí 12.1.1993 rozhodla o ustanovení Slovenskej komisie pre UNESCO (ďalej „SK UNESCO“) a schválila jej štatút (Uznesenie č.6 z 12.1.1993). Komisia sa konštituovala v priebehu prvého polroka 1993. Jej orgánmi sú: plénum, predsedníctvo, odborné sekcie a sekretariát, ktorý je súčasťou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Komisia a jej sekretariát zabezpečujú realizáciu aktivít UNESCO v SR. Koordináciu aktivít v oblasti medzivládnych programov UNESCO vykonávajú ich slovenské výbory, odborné sekcie a Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Poslaním komisie je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia, informácií a informatiky a za týmto účelom získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednotlivcov.
Kontaktná miesto/osoba v SR pre UNESCO:
Kontaktné miesto:
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
81235 Bratislava

Kontaktná osoba:
Odbor medzinárodných vzťahov, Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
E-mail:
Kontaktná miesto/osoba v zahraničí pre UNESCO:
Stály delegát SR pri UNESCO (veľvyslanec): JUDr. Igor GREXA
Adresa Stálej delegácie SR pri UNESCO v Paríži:
Permanent Delegation of the Slovak Republic to UNESCO
1, rue Miollis
75352 Paris
Cedex 15
Francúzska republika

Tel.: 0033-1 / 4568 3537, 4568 3538
Fax: 0033-1 / 4449 0103
E-mail:

Zmluvy dohodnuté v rámci UNESCO v oblasti životného prostredia
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva