hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vznikla dňa 14. októbra 1960, kedy v Paríži zástupcovia 18 európskych štátov, USA a Kanada podpísali zakladajúci Dohovor o vytvorení OECD. V súčasnosti má OECD 36 členských štátov (ČŠ) predstavujúcich v prvom rade najrozvinutejšie ekonomiky sveta, ale tiež rýchlo rastúce a rozvojové krajiny, ako napr. Mexiko, Čile, Turecko.

Hlavným poslaním OECD je podpora ČŠ v tvorbe politík prospievajúcich k ekonomickému a sociálnemu blahobytu ľudí na celom svete. OECD vytvára priestor a poskytuje fórum kde členské štáty spolupracujú na základe zdieľania skúseností a hľadania odpovedí na spoločné problémy. OECD sa tak na základe poskytovania platformy pre dialóg a svojej expertízy zasadzuje o presadzovanie „lepších politík pre lepšie životy“ v mnohých oblastiach - ekonomika, financie, obchod, vzdelávanie, veda a technika, verejná správa, poľnohospodárstvo, životné prostredie a ďalšie. OECD tak využíva prierezový charakter svojej práce a iniciuje rad horizontálnych projektov.

Na čele OECD stojí generálny tajomník volený na päťročné obdobie. V súčasnosti túto pozíciu zastáva A. Gurría z Mexika.

Program OECD v oblasti životného prostredia bol zahájený v roku 1970 založením Výboru pre politiku životného prostredia (Environmental Policy Committee – EPOC) a Direktoriátu pre životné prostredie. Význam problematiky životného prostredia pre tvorbu politiky neustále rástol a v súčasnosti zohráva environmentálny program OECD významnú úlohu, najmä v prepojovaní ekonomických a environmentálnych aspektov a podpore princípov zeleného rastu. V rámci Výboru je zriadených niekoľko pracovných skupín zameraných na oblasti ako hodnotenie environmentálnej výkonnosti ČŠ, produktivita a efektívne využívanie zdrojov, zmena klímy, inovácie v oblasti životného prostredia, environmentálne informácie a ďalšie.

Pod hlavičkou OECD funguje tiež niekoľko viac alebo menej autonómnych organizácií, ako Medzinárodná energetická agentúra (IEA), Agentúra pre jadrovú energiu (NEA) či Medzinárodné dopravné fórum (ITF).

Členstvo SR v OECD

Slovenská republika sa stala členom OECD v decembri roku 2000. Každodenný kontakt s OECD zabezpečuje Stála misia Slovenskej republiky pri OECD so sídlom v Paríži. V období medzi ministerským zasadnutiami, ktoré sa konajú jedenkrát ročne, vedúci stálej misie zastupuje Slovensko na rokovaniach Rady OECD, diplomati stálej misie monitorujú prácu výborov OECD, a tiež aktivity Rozvojového centra, Medzinárodnej agentúry pre energetiku a ďalších pridružených organizácií.

Výsledky spolupráce medzi OECD a Slovenskou republikou sú dostupné tiež na stránkach OECD.

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade OECD na ministerskej úrovni v roku 2019

Slovenská republika bude prvý krát od svojho vstupu do OECD predsedníckou krajinou na ministerskom zasadnutí Rady OECD, ktoré sa bude konať v dňoch 22.-23. mája 2019 v sídle OECD v Paríži. Každý rok predsedá zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni iná členská krajina. Predchádzajúce predsednícke krajiny boli Francúzsko (2018), Dánsko (2017), Čile (2016), Holandsko (2015).

Za účelom prípravy predsedníctva bola Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zriadená medzirezortná pracovná skupina, ako hlavná koordinačná zložka prípravy a realizácie predsedníctva SR v Rade OECD na ministerskej úrovni (SK MCM PRES 2019). Členom medzirezortnej skupiny je aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré sa aktívne podieľa na tvorbe programu zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni v roku 2019.

Predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR v štruktúrach OECD

GREEN Action Task Force

Štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla pôsobí na poste podpredsedu Byra GREEN Action Task Force od jesene 2016. Slovenská Republika je prostredníctvom jeho osoby zároveň jedinou krajinou strednej Európy pôsobiacou v Byre GATF. Krajiny aktuálne pôsobiace v Byre GATF: Fínsko, Kazachstan, Nemecko, Slovenská republika, Švajčiarsko, Ukrajina.

GREEN Action Task Force (ďalej iba „GATF“) je pracovný formát OECD poskytujúci platformu pre dialóg a výmenu skúseností medzi krajinami OECD/Európskej Únie a krajinami východnej Európy, Kaukazu a strednej Ázie so zavádzaním princípov zeleného hospodárstva do procesu ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych reforiem.

V poradí 25. zasadnutie GATFsa konalo v dňoch 22.-23. októbra 2018Bratislave, zamerané na témy zelenej energie a zelených financií, za účasti high-level rečníkov ako M. Šefčovič (podpredseda Európskej komisie), V. Hudák (podpredseda Európskej investičnej banky), O. Algayerová (výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN) a R. Lacy (riaditeľ Direktoriátu OECD pre životné prostredie)

Výbor OECD pre environmentálnu politiku
Generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, Milan Chrenko, pôsobí na poste podpredsedu Výboru OECD pre environmentálnu politiku od jesene 2017.

Výbor pre environmentálnu politiku (EPOC) má za úlohu implementáciu environmentálneho programu OECD. Za týmto účelom v rámci neho pôsobí viacero pracovných skupín, zameraných na rôzne oblasti, ako napr. hodnotenie environmentálnej výkonnosti ČŠ, produktivita a efektívne využívanie zdrojov, zmena klímy, biodiverzita a voda, inovácie v oblasti životného prostredia, environmentálne informácie a ďalšie. Takmer do práce všetkých pracovných skupín (PS) je zapojené aj Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom jeho zástupcov v jednotlivých PS.

Za prácu Výboru pre environmentálnu politiku zodpovedá riaditeľ Direktoriátu OECD pre životné prostredie, ktorým je aktuálne Rodolfo Lacy (Mexiko). Aktuálne podpredsednícke krajiny pôsobiace v Byre Výboru sú: Portugalsko (predseda), Slovenská republika, Švédsko, USA, Japonsko, Izrael.