hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zdrojová efektívnosť

Jednou z hlavných iniciatív EÚ v oblasti životného prostredia je aj „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“, ktorý Európska komisia vyhlásila v septembri 2011.

Plán pre efektívne využívanie zdrojov vychádza z tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a stratégie udržateľného rozvoja EÚ. V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje sa načrtáva, ako môžeme dosiahnuť rast založený na efektívnom využívaní zdrojov, ktorý je nevyhnutný pre náš budúci blahobyt a prosperitu.

Do roku 2050 hospodárstvo EÚ rastie spôsobom, ktorý rešpektuje obmedzenosť zdrojov a hranice možností planéty, čím prispieva k celosvetovej transformácii hospodárstva. Naše hospodárstvo je konkurencieschopné, inkluzívne a poskytuje vysokú životnú úroveň s oveľa menším vplyvom na životné prostredie. Všetky zdroje sú riadené udržateľným spôsobom, a to od surovín až po energiu, vodu, vzduch, krajinu a pôdu. Ciele v oblasti zmeny klímy boli dosiahnuté, kým biodiverzita a ekosystémové služby, ktoré sa zakladajú na klimatických podmienkach, sú chránené, cenené a výrazne obnovené.“

Spôsob, ako dosiahnuť túto víziu, je rozvoj efektívneho využívania zdrojov. Tento spôsob umožňuje, aby sa v rámci hospodárstva vytváralo viac za menej, poskytovala väčšia hodnota pri menšom vstupe, využívali zdroje trvalo udržateľným spôsobom a aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie. V praxi to znamená, že zásoby všetkých environmentálnych aktív, ktoré EÚ využíva, alebo zdroje, ktoré dodáva do celého sveta, sú bezpečné a riadené so zreteľom na maximálne trvalo udržateľné výnosy. Takisto bude nevyhnutné znížiť objem komunálneho odpadu takmer na nulu a obnoviť ekosystémy, pričom je potrebné pochopiť systémové riziká pre hospodárstvo vyplývajúce zo životného prostredia a predchádzať im. Bude potrebná nová vlna inovácií.

Tento plán stanovuje ciele, ktoré poukazujú na to, čo bude potrebné na zaistenie efektívneho využívania zdrojov a udržateľného rastu. Každá časť následne opisuje opatrenia, ktoré je v krátkodobom horizonte potrebné prijať na spustenie tohto procesu.

V pláne sa vymenúvajú hospodárske odvetvia, ktoré spotrebúvajú najviac zdrojov, a navrhujú sa nástroje a ukazovatele, ktorými sa má pomôcť pri usmernení opatrení na európskej a medzinárodnej úrovni. Je to plán na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu založený na používaní menšieho množstva zdrojov pri výrobe a spotrebe tovarov a na vytvorení obchodných a pracovných príležitostí z činností, akými sú napríklad recyklovanie, lepší dizajn výrobkov, nahrádzanie materiálov a ekologické inžinierstvo.