hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

LIFE

Program LIFE je komunitárnym programom Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Jeho právny základ v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2014 (2014/203/EU) o prijatí 1. viacročného pracovného programu LIFE pre roky 2014 - 2017.

Program sa člení na dva podprogramy:

A. Podprogram Životné prostredie - zahŕňa 3 prioritné oblasti:
  1.  životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov,
  2. príroda a biodiverzita,
  3. správa a informovanie v oblasti životného prostredia.
B. Podprogram Ochrana klímy - zahŕňa 3 prioritné oblasti:
  1. zmierňovanie zmeny klímy,
  2. adaptácia na zmenu klímy,
  3. správa a informovanie v oblasti klímy.

Cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity vrátane podpory sústavy Natura 2000, urýchľovať zmeny pri tvorbe a vykonávaní politík prostredníctvom poskytovania a rozširovania riešení a najlepších postupov smerujúcich k dosiahnutiu environmentálnych a klimatických zámerov, ako aj podporovať inovatívne technológie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Sledovaním týchto cieľov program LIFE prispieva k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu zámerov stratégie Európa 2020. Program LIFE taktiež napomáha vykonávaniu 7. environmentálneho akčného programu EÚ do roku 2020 s názvom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ v súčinnosti a doplnkovosti s ostatnými programami spolufinancovanými EÚ.

Celkový rozpočet EK pre program LIFE v programovom období 2014 – 2020 predstavuje sumu 3 456 655 000,- EUR. Z uvedeného pripadá na podprogram Životné prostredie finančné krytie vo výške 2 592 491 250,- EUR a na podprogram Ochrana klímy 864 163 750,- EUR. Miera financovania projektov LIFE z programu LIFE z rozpočtu Európskej komisie je v období 1. viacročného pracovného programu 60 % pre tzv. tradičné projekty.

Na oficiálnej stránke Európskej komisie sú dostupné všetky informácie o programe LIFE od jeho vzniku vrátane podrobnej databázy všetkých projektov, pravidelne aktualizovaných noviniek o projektoch a informačných publikácií: