hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ochrana vôd

Hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020, ktorá je predmetom oznámenia Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020, pripomína význam vody ako kľúčového prírodného zdroja, o ktorý sa opiera fungovanie európskej a celosvetovej ekonomiky a kvalita nášho života. Okrem toho hlavná iniciatíva, ktorá je predmetom oznámenia Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia inovácií, uznáva vodu za rastúci spoločenský problém a prioritnú oblasť inovácie, ktorá umožní Únii dosiahnuť svoje ciele v oblasti vodnej politiky a zabezpečiť pritom dobrý ekologický, chemický a kvantitatívny stav vôd, udržateľné využívanie vody a znižovať pritom svoju vodnú stopu, zvyšovať vodnú bezpečnosť a podporovať vedúce postavenie európskeho vodného priemyslu na svete.

Rozdiel medzi dopytom po vode a jej dostupnosťou na celom svete by sa mal v priebehu nasledujúcich 20 rokov podstatne zvýšiť. Zložité vyrovnávanie dodávok vody a dopytu po nej, stanovovanie priorít s cieľom zvládnuť vodný stres alebo nedostatok vody a dlhodobé udržanie našich vodných ekosystémov si vyžadujú spoločný prístup a silné vedecké a technické základne v spojení so zohľadnením všetkých miestnych geografických, politických, sociálno-ekonomických a kultúrnych podmienok. V záujme toho Európska komisia vypracováva koncepciu na ochranu vodných zdrojov Európy - Blueprint to Safeguard Europe's Waters, ktorú predloží do konca roka 2012. Táto koncepcia bude obsahovať opatrenia na zabezpečenie dostatočného množstva vody dobrej kvality na všetky legitímne účely v EÚ.

Blueprint je politický dokument, ktorý je zameraný na zhodnotenie plánov manažmentu povodí a ostatných reportovacích povinností. Blueprint je podporený množstvom podporných dokumentov vypracovaných Európskou environmentálnou agentúrou a externými konzultantami pôsobiacimi v oblasti vôd. Blueprint je zameraný na 12 problematík, najmä na problematiky:

Každá z problematík je v Blueprint stručne rozpracovaná s navrhnutými možnými riešeniami (tvorba pracovných skupín na EÚ úrovni, aktualizácia smerníc, vypracovanie odporúčacích dokumentov, vypracovanie manuálov).
SR v prevažnej väčšine s dokumentom súhlasí. V rámci rokovaní vodných riaditeľov ako aj iných pracovných skupín SR uplatňovala drobné pripomienky či otázky pre lepšie pochopenie dokumentu. SR aktívne pripomienkovala všetky podporné dokumenty k Blueprint 2012.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke:
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm