hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva na predkladanie ponúk – Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu riaditeľa štátneho podniku

Prieskum trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou.“

PRIESKUM TRHU
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)


1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
V zastúpení: Ján Budaj, minister
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK1481800000007000389046
Web: www.minzp.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Valčuhová, PhD.
e-mail:

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2) Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

3) Identifikácia predmetu zákazky:
Názov predmetu zákazky: Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu riaditeľa štátneho podniku
Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služieb

a) CPV:
79000000-4 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
79600000-0 Náborové služby
79611000-0 Vyhľadávanie pracovných príležitostí
79620000-6 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý
b) opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb prípravy a koordinácie procesov
pri obsadzovaní pozície riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik. Predmetom zákazky je adresné vyhľadávanie kandidátov na výkon pozície riaditeľa podniku na základe požiadaviek verejného obstarávateľa a súvisiace poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, ktorého cieľom je konkrétna ponuka osôb spĺňajúcich podmienky na výkon pozície riaditeľa podniku podľa zákona č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ podľa zadania verejného obstarávateľa vyhľadá a bude informovať vhodných kandidátov o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa podniku zverejnenom na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Poskytovateľ bude realizovať minimálne nasledovné kroky:

  1. cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, vytvorenie širšieho zoznamu kandidátov na obsadzovanú pozíciu podľa zadania verejného obstarávateľa z internej databázy/ na základe vlastného vyhľadávania a oslovovania vhodných kandidátov v minimálnom rozsahu 5 kandidátov a predloženie širšieho zoznamu kandidátov verejnému obstarávateľovi do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy,
  2. v rámci predloženia širšieho zoznamu kandidátov sa verejnému obstarávateľovi poskytne životopis kandidátov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, vzdelanie a pracovné skúsenosti kandidáta a súhlas kandidátov s predložením ich životopisu,
  3. prerokovanie širšieho zoznamu kandidátov s verejným obstarávateľom, výber kandidátov do užšieho zoznamu v minimálnom rozsahu 3 kandidátov v spolupráci s verejným obstarávateľom, vytvorenie užšieho zoznamu kandidátov do 2 pracovných dní od predloženia širšieho zoznamu kandidátov,
  4. preukázateľné informovanie kandidátov z užšieho zoznamu o výberovom konaní na obsadenie pozície riaditeľa podniku zverejnenom na webovom sídle verejného obstarávateľa do 2 pracovných dní od vytvorenia užšieho zoznamu kandidátov, iné služby, ktoré priamo súvisia s predmetom zákazky a nie sú uvedené vyššie, no možno ich považovať za bežnú súčasť zákazky a nie sú v rozpore so zákonom č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby medzi kandidátov boli zaradené výhradne osoby spĺňajúce minimálne nasledujúce požiadavky:

na vodných stavbách, odborná spôsobilosť na vedenie malých plavidiel, a pod..

Obstarávané služby bude úspešný uchádzač poskytovať v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní služieb.

Úspešný uchádzač je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy verejného obstarávateľa, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a požiadaviek verejného obstarávateľa považuje za užitočné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo schváliť predložený širší zoznam kandidátov na obsadzovanú pozíciu. V prípade, že verejný obstarávateľ nebude súhlasiť s niektorým/niektorými kandidátmi na obsadzovanú pozíciu (z dôvodu, že nebude spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady a/alebo špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov), je úspešný uchádzač povinný doplniť zoznam predložených kandidátov tak, aby doplnený zoznam kandidátov obsahoval minimálne 5 vhodných kandidátov
na obsadzovanú pozíciu, a to v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky verejného obstarávateľa na doplnenie zoznamu úspešnému uchádzačovi. Náklady spojené s doplnením zoznamu kandidátov sú zahrnuté v celkovej cene
za predmet zákazky.

c) podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o poskytovaní služieb s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

5) Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

6) Termín poskytnutia predmetu zákazky: podľa opisu predmetu zákazky.

7) Termín predloženia ponuky: do 22.07.2021 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné zaslať v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe
na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia. Uchádzač v predmete e-mailu uvedie, že predkladá ponuku na predmet zákazky s názvom: „Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu riaditeľa štátneho podniku“.

8) Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny
za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

9) Ponuka musí obsahovať

  1. 1. Identifikačné údaje uchádzača: názov/obchodné meno, adresa sídla/miesta podnikania, IČO, IČ DPH, Bankové spojenie, číslo účtu (IBAN), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby ktorá koná v mene uchádzača, tel. číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby uchádzača.
  2. Doklady, dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 3 písm. c) tejto výzvy, ak je to relevantné.
  3. Doplnený a podpísaný scan Návrhu na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 11 tejto výzvy.


10) Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača
v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle elektronicky informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb.

11) Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk:

Návrh na plnenie kritéria:
Kritérium:
Návrh:
Sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy ......%
Návrh:
Najnižšia konečná celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Váha kritéria je 100 %.*
Spolu ...................EUR
bez DPH:
Spolu ...................EUR vrátane DPH
V ..................................
Dátum ...............................
Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby:
Podpis:

12) Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Zmluva o poskytovaní služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

13) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Na základe faktúry poskytovateľa, lehota splatnosti faktúry do 30 dní od jej doručenia.

14) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk – slovenský jazyk

15) Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
16.07.2021