hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie

 

PRIESKUM TRHU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY


pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
V zastúpení: Ján Budaj, minister
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK1481800000007000389046
Web: www.minzp.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Valčuhová, PhD.
e-mail:

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2) Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

3) Identifikácia predmetu zákazky:
Názov predmetu zákazky: Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie
Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služieb

a) CPV:

b) opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb prípravy a koordinácie procesov
pri obsadzovaní pozície generálneho riaditeľa sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Predmetom zákazky je adresné vyhľadávanie kandidátov na výkon pozície generálneho riaditeľa sekcie na základe požiadaviek verejného obstarávateľa a súvisiace poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, ktorého cieľom je konkrétna ponuka osôb spĺňajúcich podmienky na výkon pozície vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ podľa zadania verejného obstarávateľa vyhľadá a bude informovať vhodných kandidátov o výberovom konaní na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnenom na webovej stránke open.slovensko.sk.

Činnosť generálneho riaditeľa sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zahŕňa najmä:

Poskytovateľ bude realizovať minimálne nasledovné kroky:

  1. cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, vytvorenie širšieho zoznamu kandidátov na obsadzovanú pozíciu podľa zadania verejného obstarávateľa z internej databázy/ na základe vlastného vyhľadávania a oslovovania vhodných kandidátov v minimálnom rozsahu 5 kandidátov a predloženie širšieho zoznamu kandidátov verejnému obstarávateľovi do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy, resp. doručenia objednávky,
  2. v rámci predloženia širšieho zoznamu kandidátov sa verejnému obstarávateľovi poskytne životopis kandidátov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, vzdelanie a pracovné skúsenosti kandidáta a súhlas kandidátov s predložením ich životopisu,
  3. prerokovanie širšieho zoznamu kandidátov s verejným obstarávateľom, výber kandidátov do užšieho zoznamu v minimálnom rozsahu 3 kandidátov v spolupráci s verejným obstarávateľom, vytvorenie užšieho zoznamu kandidátov do 2 pracovných dní od predloženia širšieho zoznamu kandidátov,
  4. preukázateľné informovanie kandidátov z užšieho zoznamu o výberovom konan na obsadenie pozície generálneho riaditeľa sekcie zverejnenom na webovej stránke open.slovensko.sk do 2 pracovných dní od vytvorenia užšieho zoznamu kandidátov,
  5. iné služby, ktoré priamo súvisia s predmetom zákazky a nie sú uvedené vyššie, no možno ich považovať za bežnú súčasť zákazky a nie sú v rozpore so zákonom zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby medzi kandidátov boli zaradené výhradne osoby spĺňajúce minimálne nasledujúce požiadavky:


Obstarávané služby bude úspešný uchádzač poskytovať v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní služieb, resp. na základe vystavenej objednávky.
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov sa upravia zmluvou o spracúvaní osobných údajov. Uzavretie zmluvy o spracúvaní osobných údajov je podmienkou pre poskytnutie plnenia verejnému obstarávateľovi.

Úspešný uchádzač je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy verejného obstarávateľa, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a požiadaviek verejného obstarávateľa považuje za užitočné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo schváliť predložený širší zoznam kandidátov na obsadzovanú pozíciu. V prípade, že verejný obstarávateľ nebude súhlasiť s niektorým/niektorými kandidátmi na obsadzovanú pozíciu (z dôvodu, že nebude spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady a/alebo špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov), je úspešný uchádzač povinný doplniť zoznam predložených kandidátov tak, aby doplnený zoznam kandidátov obsahoval minimálne 5 vhodných kandidátov na obsadzovanú pozíciu, a to v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky verejného obstarávateľa na doplnenie zoznamu úspešnému uchádzačovi. Náklady spojené s doplnením zoznamu kandidátov sú zahrnuté v celkovej cene za predmet zákazky.

c) podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o poskytovaní služieb s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

5) Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

6) Termín poskytnutia predmetu zákazky: podľa opisu predmetu zákazky.

7) Termín predloženia ponuky: do 06.08.2021 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné zaslať v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe
na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia. Uchádzač v predmete e-mailu uvedie, že predkladá ponuku na predmet zákazky s názvom: „Poskytovanie služieb personálnej agentúry na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie “.

8) Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny
za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

9) Ponuka musí obsahovať

  1. Identifikačné údaje uchádzača: názov/obchodné meno, adresa sídla/miesta podnikania, IČO, IČ DPH, Bankové spojenie, číslo účtu (IBAN), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby ktorá koná v mene uchádzača, tel. číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby uchádzača.
  2. Doklady, dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 3 písm. c) tejto výzvy, ak je to relevantné.
  3. Doplnený a podpísaný scan Návrhu na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 11 tejto výzvy.


10) Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača
v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle elektronicky informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb, resp. bude mu vystavená objednávka.

Návrh na plnenie kritéria:
Kritérium:
Návrh:
Sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy ......%
Návrh:
Najnižšia konečná celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Váha kritéria je 100 %.*
Spolu ...................EUR
bez DPH:
Spolu ...................EUR vrátane DPH
V ..................................
Dátum ...............................
Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby:
Podpis:

12) Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Zmluva o poskytovaní služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. objednávka

13) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Na základe faktúry poskytovateľa, lehota splatnosti faktúry do 30 dní od jej doručenia.

14) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk – slovenský jazyk

15) Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
02.08.2021