hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzva na predkladanie ponúk - Bezpilotné lietadlo

 

Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1) Verejný obstarávateľ:
Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
V zastúpení: Ján Budaj, minister
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK1481800000007000389046
Web: www.minzp.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Simona Belejová
tel. č.: 02/5956 2730
e-mail:
(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „Ministerstvo“)

2) Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

3) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Bezpilotné lietadlo“

4) Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na dodanie tovaru

5) Hlavné miesto dodania tovaru poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

6) Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy):
Kúpna zmluva

7) Termín dodania predmetu zákazky:
3 mesiace od účinnosti Kúpnej zmluvy

8) Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je nákup bezpilotného lietadla, ktoré bude využívané s ďalším príslušenstvom ako technické zariadenie na monitorovanie ovzdušia, vrátane teoretického a praktického výcviku na prevádzku činnosti bezpilotného lietadla a vypracovania prevádzkovej príručky. Zariadenie bude slúžiť pre potreby projektu LIFE IP- zlepšenie kvality ovzdušia, konkrétne pre manažérov kvality ovzdušia, ktorí budú vďaka nameraným hodnotám môcť poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

9) Spoločný slovník obstarávania:

 

10) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
Predpokladaná hodnota zákazky a úspešný uchádzač budú určené na základe tohto prieskumu trhu, pričom prieskum trhu je nástroj na určenie PHZ podľa § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

11) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Splatnosť faktúr je 60 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia.

12) Podmienky účasti:
Osobné postavenie uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený dodávať tovar v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
13) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR s DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodanie predmetu zákazky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

14) Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
30.9.2021 do 17:00h

15) Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky, do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, a to na adresy:

16) Ponuka musí obsahovať:

  1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod 12 výzvy), ak je to relevantné.
  2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa prílohy č. 2 tejto výzvy (scan dokumentu)
  3. Doklady/dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky, t. j. podrobný opis tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva, ktoré musia byť v súlade s technickými špecifikáciami predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 – opis predmetu zákazky tejto výzvy na predkladanie ponúk (napríklad technický list, prospekt plnenia, resp. iný dokument).

 

17) Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle elektronicky informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

18) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk – slovenský jazyk

19) Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno. Predmet zákazky podporila Európska únia v rámci programu LIFE/ Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010).
20) Iné informácie:
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke.
Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť prieskum trhu.

21) Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
23.09.2021

Prílohy:

 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup bezpilotného lietadla (ďalej aj ako „UAV“ alebo „dron“), ktoré bude využívané s ďalším príslušenstvom ako technické zariadenie na monitorovanie ovzdušia, vrátane teoretického a praktického výcviku na prevádzku činnosti bezpilotného lietadla a vypracovania prevádzkovej príručky. Zariadenie bude slúžiť pre potreby projektu LIFE IP- zlepšenie kvality ovzdušia, konkrétne pre manažérov kvality ovzdušia, ktorí budú vďaka nameraným hodnotám môcť poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia.
Technická špecifikácia bezpilotného lietadla a jeho príslušenstva:

 

Požaduje sa teoretické a praktické školenie pilota bezpilotného lietadla - UAV (pre 4 osoby), pre kategóriu prevádzky A, typ prevádzky - lietadlá spôsobilé lietať bez pilota triedy C3 minimálne v rozsahu potrebnom pre vykonanie skúšky na Dopravnom úrade.
Teoretické školenie:
Forma – online alebo prezenčná (Bratislava), v závislosti o vývoja aktuálnej situácie s pandémiou COVID-19 a príslušnými nariadeniami
Osnova školenia:

>

Rozsah školenia 12-15 hodín s tým že môže byť organizovaný ako 2-dňové školenie alebo 5 x 2-3 hodinových blokov, alebo prispôsobené individuálne podľa dohody školiteľov so žiakmi

Praktické školenie:
Forma - prezenčná (Bratislava)
Osnova školenia:

Rozsah kurzu je 2-3 hodiny na osobu podľa vývoja zručností a nácviku. Školenie je individuálne, školiteľ s jedným, max. dvoma žiakmi.

Požaduje sa vypracovanie prevádzkovej príručky pre 1 ks UAV pre účely informatívneho monitorovania kvality ovzdušia, v rozsahu potrebnom pre registráciu na Dopravnom úrade SR.

 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

Cenová ponuka
Predmet zákazky:
„Bezpilotné lietadlo“

Názov uchádzača:

Adresa / sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v

Štatutárny zástupca podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Tel:

Fax:

e-mail:

www:

 

P. č.

Názov položky

Cena za položku
bez DPH

1.

Bezpilotné lietadlo*..................................... (uchádzač doplní
názov)

 

2.

Teoretické a praktické školenia pilota bezpilotného lietadla - UAV (pre 4 osoby), pre kategóriu prevádzky A, typ prevádzky - lietadlá spôsobilé lietať bez pilota triedy C3

 

3.

Vypracovanie Prevádzkovej príručky pre 1 kus UAV pre účely monitorovania kvality ovzdušia

 

Celková cena za predmet zákazky v EUR

Cena celkom bez DPH

..................................... EUR

Sadzba DPH

...... %

Výška DPH

................... EUR

Cena celkom s DPH

.............................. EUR
(návrh na plnenie kritéria)

*Uchádzač v ponuke v súlade s bodom 16 Výzvy na predkladanie ponúk predloží aj doklady/dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky, t. j. podrobný opis tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva, ktoré musia byť v súlade s technickými špecifikáciami predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 – opis predmetu zákazky tejto výzvy na predkladanie ponúk (napríklad technický list, prospekt plnenia, resp. iný dokument).
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH *[*Nehodiace sa škrtnúť]

V .................. dňa .................... ..............................
[uviesť miesto a dátum podpisu][meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača]