hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodohospodári zvyšujú bezpečnosť Žitného ostrova

ilustračný obrázok

Slovenský vodohospodársky podnik v najbližších dňoch obnoví práce na protipovodňovej ochrane dolného úseku Malého Dunaja v okrese Dunajská Streda. Projekt prináša aj benefity pre životné prostredie – vznik nového vtáčieho ostrova, náhradná výsadba vyše štyroch tisícok stromov, obnova prirodzeného vodného režimu v Klátovskom ramene, spriechodnenie migračných bariér pre ryby na Malom Dunaji.

Protipovodňové opatrenia chránia životy a majetok obyvateľov. V blízkosti Klátovského ramena a priľahlého úseku Malého Dunaja sú viaceré obce, ako Horné Mýto, Trhová Hradská, Topoľníky, Ohrady, Dunajský Klátov či Orechová Potôň. V dosahu zaplavenia územia v prípade vybreženia vôd na úseku Klátovského ramena môže byť ohrozených 2 643 obyvateľov s potenciálnymi povodňovým škodami cca 23,5 mil. eur. Počas povodní je bezprostredne ohrozený život 171 obyvateľov s priamymi škodami približne 4,7 mil. eur.

V rámci protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja je aktuálne v štádiu ukončovania I. etapa. Pred dokončením je podzemná tesniaca stena na ľavostrannej ochrannej hrádzi Malého Dunaja a pravostranná ochranná hrádza Váhu. Po vybudovaní zátvorného objektu budú vodohospodári pokračovať v ďalších protipovodňových opatreniach Žitného ostrova.

So zapojením širokej odbornej verejnosti musia vodohospodári do konca roku 2022 spracovať prierezovú vodohospodársko-environmentálnu štúdiu úpravy vodného režimu Klátovského ramena. Do kolaudácie zátvorného objektu tiež spriechodnia migračnú bariéru – hať Čierna Voda na toku Malý Dunaj s využitím fragmentov mŕtvych ramien, určia pozemky v správe štátnych inštitúcií v blízkosti tokov Malý Dunaj a Klátovské rameno a najneskôr do konca roku 2025 zabezpečia výsadbu dubovo-brestovo-jaseňových alebo vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov.

Projekt žiaľ prináša aj negatívne zásahy do prírody. Kvôli výstavbe protipovodňového opatrenia, zátvorného objektu s priečnou hrádzou v koryte Klátovského ramena, vodohospodári vyrúbu 572 drevín v 5. stupni ochrany Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno.

Na základe podnetu ministerstva životného prostredia boli práce na odstránení drevín pozastavené v auguste 2020. Ministerstvo vtedy iniciovalo ešte jedno kolo riešenia kompenzačných opatrení aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ochrancami prírody. Výsledkom je zmiernenie environmentálneho dopadu protipovodňových opatrení a zvýšenie kontroly nad ich dodržiavaním.
Pri výstavbe a pri výkone zásahov do biotopov európskeho významu budú vodohospodári uplatňovať všetky zásady na nerušenie lokalít, ktoré sú miestom rozmnožovania chránených živočíchov. Projekt protipovodňovej ochrany prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako aj územným a stavebným konaním za účasti verejnosti, organizačných zložiek ministerstva životného prostredia a mimovládnych organizácií.

Foto: SITA/BROZ