hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko MŽP SR k príprave a realizácii vodného koridoru Dunaj - Odra - Labe

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pozorne sleduje práce na príprave koridoru Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), ktoré sa dlhodobo uskutočňujú najmä zo strany Českej republiky a Poľskej republiky.

Pri posudzovaní projektu je potrebné vziať do úvahy jednak aspekty ekonomické a sociálne, ale najmä medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, a to v oblasti ochrany vôd, ochrany prírody a vodnej dopravy. Podľa názoru ministerstva je tento projekt problematický hneď z niekoľkých aspektov. Z vodohospodárskeho hľadiska by znamenal značný zásah do vodných útvarov. Dokonca by na mnohých miestach znemožnil dosiahnutie ich dobrého stavu, čo je záväzný cieľ, vyplývajúci z európskej legislatívy. Vodnú cesta D-O-L nie je možné považovať ani za adaptačné opatrenie na zmenu klímy, naopak, mohla by prehĺbiť niektoré problémy.

Okrem toho by projekt viazal značné investičné prostriedky, ktoré sú potrebné na  iné vodohospodárske opatrenia, najmä na dosiahnutie dobrého stavu vôd a adaptáciu na dôsledky zmeny klímy (vodozádržné opatrenia, revitalizácia vodných tokov, zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej konektivity). Z dostupných informácií je zrejmé, že ekonomická efektivita DOL je prinajmenšom otázna vzhľadom na využiteľné kapacity železničnej dopravy a investičné náklady, ktoré by si budovanie vodnej cesty vyžiadalo.

Keďže nie je známa definitívna trasa, nie je možné určiť jednoznačne, ktorých chránených území sa môže týkať. Projekt totiž počíta s niekoľkými alternatívami napojenia koridoru na Dunaj, a to cez Rakúsko pri Viedni, alebo cez územie Slovenska, kde je navrhnuté napojenie na Dunaj cez rieku Morava pri Bratislave, alebo napojenie umelým kanálom na rieku Váh (táto alternatíva obsahuje tunel popod Malé Karpaty). Ak by sme uvažovali aj s alternatívou napojenia cez Moravu, do úvahy pripadá (podľa vybranej alternatívy) zásah do niektorých z 5 území národných kategórií, 3 chránených vtáčích území, 10 území európskeho významu a 1 územia medzinárodného významu – ramsarskej lokality. Rakúsko napojenie cez svoje územie odmieta.

Ministerstvo chce riešiť problematiku údržby a rekonštrukcie vodných diel na Vážskej kaskáde, zastáva však názor, že primárne je potrebné realizovať opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vodných útvarov, nie na dobudovanie vodnej cesty.

Detailnejšie návrhy na riešenia vodohospodárskych problémov prinesie nová Koncepcia vodnej politiky, na ktorom pracujú expertné skupiny ministerstva za účasti širokej odbornej verejnosti. Koncepciu plánuje ministerstvo po pripomienkovaní predložiť do vlády na jeseň tohto roka.

Vláda ČR uznesením č. 698/2020 zo dňa 05.10.2020 zobrala na vedomie štúdiu uskutočniteľnosti koridoru Dunaj – Odra – Labe. Táto štúdia sa stretla so značnou kritikou odbornej verejnosti v Českej republike pre spôsob preukazovania ekonomickej efektivity a  problematické dopady projektu na životné prostredie.