hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko ministra Jána Budaja k medializovaným podozreniam

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj odmieta podozrenia z údajného ovplyvňovania procesu schvaľovania poskytnutia dotácií.

Občianske združenie Pre lepšiu spoločnosť sa prihlásilo a podalo svoje dve žiadosti ešte v roku 2019, teda za bývalého vedenia rezortu. Nakoľko v danej výzve boli alokované dostatočné finančné prostriedky a občianske združenie splnilo všetky formálne podmienky a požiadavky, riadiaci orgán ministerstva musel žiadosť schváliť. Na podmienky, proces schvaľovania a nastavenie kritérií výzvy nemali vplyv ani minister Ján Budaj a ani premiér Igor Matovič.

Minister Ján Budaj považuje za dôležité upozorniť aj na nasledovné fakty.

  1. Schváleniu žiadosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predchádza konanie podľa zákona o príspevku, poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Predložená žiadosť musí splniť všetky podmienky definované vo výzve. Vyhodnocovanie splnenia podmienok sa realizuje v niekoľkých na seba nadväzujúcich fázach konania prostredníctvom vopred stanovených objektívnych kritérií tak, aby bol minimalizovaný subjektívny názor osôb, zapojených do konania.
  2. Žiadosti sa posudzujú v dvoch úrovniach: administratívnej a odbornej. Administratívny proces vykonávajú pracovníci vecne príslušnej sekcie ministerstva, ktorí nie sú v konflikte záujmov a majú na starosti iba formálne posudzovanie jednotlivých žiadostí. Odborné hodnotenie realizujú externí odborní hodnotitelia, ktorí sú vyberaní náhodným výberom formou anonymného elektronického žrebovania.
  3. Podmienky výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ŽoNFP) zverejnilo minulé vedenie MŽP v septembri 2017. V rámci konkrétneho 8. hodnotiaceho kola predmetnej výzvy bolo predložených 9 žiadostí a z nich bolo kladne posúdených 6. Systém posudzovania vylučuje akékoľvek subjektívne ovplyvňovanie a uspeje každý, kto splní vopred zverejnené kritéria.

Ministerstvo životného prostredia považuje tento výber za legitímny. Minister Ján Budaj dáva napriek tomu oddeleniu vnútorného auditu prešetriť tento proces. Zároveň sa obrátil na Ministerstvo financií SR, ktoré zastupuje Európsku úniu pri dohľade nad zákonnosťou európskych dotácií.