hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenská inšpekcia životného prostredia zamietla odvolanie spoločnosti Koliba, a.s., a uloženú pokutu v plnom rozsahu potvrdila

ilustračný obrázok

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ako druhostupňový orgán, preskúmalo v odvolacom konaní uloženie pokuty spoločnosti KOLIBA, a.s. a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava (IŽP BA), stáleho pracoviska Nitra, zo dňa 28.12.2020. Výška pokuty uložená podľa ustanovenia § 75 ods. 9 vodného zákona sa nemení, pre závažnosť previnenia spoločnosti KOLIBA, a.s. zostáva výška uloženej pokuty na sume 135 000 eur.

Ústredie SIŽP súhlasí s postupom prvostupňového správneho orgánu pri stanovení výšky pokuty v súlade s ustanovením § 76 ods. 1 vodného zákona. Uloženie pokuty za správny delikt je na mieste a jej výška je primeraná. SIŽP prihliada aj na recidívne protiprávne konanie spoločnosti KOLIBA, a.s. Toto rozhodnutie je konečné a právoplatné. Postup správnych orgánov môže preskúmať súd.

Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP, zdôraznil, že ukladanie sankcií v podmienkach právneho štátu treba vnímať nielen ako prevenciu a represiu protiprávneho konania, ale má aj výchovnú rovinu. „Vodný zákon ukladá nielen prevádzkovateľovi, ale aj kontrolnému orgánu, teda SIŽP povinnosti, ktorými sa má zamedzovať takému konaniu, ktoré ohrozuje všeobecný záujem na ochrane životného prostredia,“ zdôraznil generálny riaditeľ Jenčo.

RIEŠENIE MZV NA RIEKE SLATINA ZO DŇA 23.08.2020

IŽP BA, stále pracovisko Nitra riešilo v dňoch 23.08.2020, 24.08.2020 a 03.09.2020 mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) podľa § 41 ods. 1 vodného zákona, ktoré vzniklo 23.8.2020, približne o piatej hodine večer. Z odvodňovacieho rigola na pravom brehu vodného toku Slatina v r.km 43,150 vytekali do toku odpadové vody bielej farby, zapáchajúce po mlieku. Voda v rieke bola tiež sfarbená do biela, ale voda nad zaústením rigola bola čistá a bez zápachu.

V rámci šetrenia IŽP BA, stále pracovisko Nitra zistilo, že príčinou vzniku MZV nebolo len vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená odvodňovacím rigolom do vodného toku Slatina, ale aj vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do podzemných vôd cez drenážnu šachtu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy. IŽP BA, stále pracovisko Nitra prikázalo v deň vzniku MZV priamo mieste spoločnosti KOLIBA, a.s., okamžite vykonať nápravu.

Šetrením sa zistilo, že prevádzkovateľom výpustného objektu drenážnych vôd jespoločnosť KOLIBA, a.s. Riadne odobraté vzorky, ktoré vyhodnotilo akreditované laboratórium, obsahovali vysoké limitné hodnoty znečistenia vo viacerých ukazovateľoch.

Týmto došlo k naplneniu znakov správneho deliktu podľa ustanovenia § 74 ods. 1 písm. e) vodného zákona v spojení s ustanovením § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona s následkom vzniku MZV. Dňa 28.12.2020 IŽP BA, stále pracovisko Nitra uložilo spoločnosti Koliba, a.s., podľa ustanovenia § 75 ods. 9 vodného zákona, pokutu vo výške 135 000 eur.

RECIDÍVNE PROTIPRÁVNE KONANIE HRIŇOVSKEJ MLIEKARNE

Z dostupnej štatistiky SIŽP vyplýva, že na hospodársky významnom toku Slatina je najčastejším pôvodcom znečistenia hriňovská mliekareň. V areáli hriňovskej mliekarne pôsobia dve sesterské spoločnosti, KOLIBA, a.s., ktorá prevádzkuje výrobu mlieka a mliečnych výrobkov a spoločnosť JT-Partner, ktorá prevádzkuje čistiareň odpadových vôd, vznikajúcich pri tejto výrobe. Obe spomenuté spoločnosti od roku 2013 do roku 2019 preukázateľne spôsobili na rieke Slatina šesť prípadov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, za ktoré im boli uložené pokuty vo výške 35 000 eur. Sú to tieto prípady:

Tieto sankčné mechanizmy však nemali u tohto chronického znečisťovateľa želaný reparačný charakter a ďalšie dve mimoriadne zhoršenia kvality vôd na rieke Slatina nastali aj v roku 2020. Okrem dotknutého prípadu z augusta minulého roka je tu aj prípad z apríla. Ten vzhľadom na jeho závažnosť vyšetrovala aj polícia. Spáchanie trestného činu sa vyšetrovaním nepreukázalo a SIŽP tento prípad rieši ako iný správny delikt a pôvodcovi MZV pravdepodobne uloží ďalšiu finančnú sankciu.

V hriňovskej mliekarni stále prebieha štátny vodoochranný dozor. Doterajšie závery preukazujú, že situácia s čistením odpadových vôd mliekarne sa zlepšila. Spoločnosť prejavuje záujem chrániť životné prostredie a postupovať podľa zákona. Do pracovného pomeru prijala skúseného vodohospodára.

VPLYV POKUTY NA HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Z dôvodu mediálneho a politického tlaku, ktorý upozorňoval, že výška tejto sankcie môže byť pre spoločnosť likvidačná a taktiež nepriaznivo postihne zamestnanosť v regióne, sa SIŽP oboznámila s jej finančnou kondíciou. Verejne dostupné zdroje uvádzajú, že ročné tržby KOLIBA, a.s. za posledných päť rokov presahujú výšku 20 miliónov eur a v čase uloženia sankcie mali stúpajúci charakter.
Napriek opakovanému porušovaniu environmentálnej legislatívy zo strany spoločnosti KOLIBA a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky s ňou uzavrelo dve zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov v kumulatívnej hodnote 4 958 251,34 eur. Ide o zmluvu na spolufinancovanie projektu priemyselnej automatizácie výrobného procesu, masliarne, zo dňa 07.02.2019 v celkovej hodnote 1 988 979,89 eur a zmluvu o spolufinancovanie projektu výroby mozzarelly zo dňa 13.05.2020 v celkovej hodnote 2 969 271,45 eur. Celková výška investície pri týchto projektoch presahuje 11 miliónov eur, no nepredpokladá nárast zamestnanosti. Aj vzhľadom na uvedené, považuje SIŽP viaceré tvrdenia zástupcov spoločnosti KOLIBA, a.s. o tom, že udelenie pokuty je pre firmu likvidačné, za účelové.