hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Šetrením Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa preukázalo, že kúpalisko Podhájska nemá oprávnenie čerpať vodu z geotermálneho vrtu a využívať ju v bazénoch

ilustračný obrázok

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na základe vlastných zistení zahájila v auguste 2019 hlavný štátny vodoochranný dozor v spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o. Inšpektorky totiž počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda. SIŽP zistila, že kontrolovaný subjekt odobral podzemnú geotermálnu vodu z vrtu PO- 1 v rozpore s vydanými povoleniami orgánu štátnej vodnej správy. SIŽP uložila pokutu 128 978 eur, ale dotknutý podnikateľský subjekt GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o., sa odvolal. Počas druhostupňového odvolacieho konania sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí, týkajúce sa oprávnenia čerpať vodu z geotermálneho prameňa, bolo pozmenené, a jeho platnosť vypršala v roku 1994. SIŽP má za to, že podnikateľský subjekt prichytila pri konaní, nasvedčujúcom spáchanie trestného činu falšovania úradnej listiny. Oznámila to Prezídiu Policajného zboru, úradu kriminálnej polície, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality. Momentálne sa v tejto veci uskutočňuje policajné vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. SIŽP preto prerušila správne konanie, v ktorom bude pokračovať, keď sa preukáže, že rozsah protiprávneho konania nezodpovedá trestnému činu ale ide o správny delikt. Vzhľadom na uvedené SIŽP v prípade obnovenia prejednávania pristúpi k zvýšeniu pokuty, keďže sa preukázala vyššia závažnosť protiprávneho konania.

ZISTENIA SIŽP

GEO TERMÁL, Podhájska, s.r.o., je vlastníkom vrtu PO-1 a má oprávnenie cez hermeticky uzavretý systém rúr čerpať geotermálnu vodu, slúžiacu na ohrev, ktorá sa má po využití reinjektovať naspäť do podložia. Spoločnosť GEO TERMÁL, Podhájska, s.r.o., na základe kontrolných zistení v roku 2018 odobrala 219 249 m3 vôd z vrtu PO- 1, ktorých časť, presnejšie 96 989 m3, sa použila v rozpore s vydanými povoleniami orgánu štátnej vodnej správy. Tým spoločnosť porušila ustanovenia § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona. Na odber 32 500 m3 vôd sa dotknutá spoločnosť preukázala oprávnením, ktoré sa v procese vyšetrovania ukazuje ako sfalšované.

Slovkvet, s.r.o., je subjekt, ktorý prevádzkuje skleníkové pestovanie rastlín a má právoplatnú zmluvu so spoločnosťou GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o. na odoberanie vôd z vrtu PO-1, slúžiacich na ohrev skleníkov. Po takomto použití nie je voda kontaminovaná, nachádza sa len v potrubí a má sa vrátiť do podložia pomocou reinjektáže. Spoločnosť priznala v poplatkovom oznámení v roku 2018 odber 122 260 m3 geotermálnej vody, ktorá sa mala v rovnakom množstve aj reinjektovať.

Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., využíva geotermálnu vodu z vrtu PO-1 neoprávnene. Časť vôd odoberá cez výmenníkovú stanicu hneď pri vrte. Sčasti používa aj ochladenú vodu, ktorá predtým slúžila na ohrev skleníkov. Takýmto zmiešaním vznikne ideálna teplota na prevádzku bazénov. Znečistenú vodu potom vypúšťa cez odpadové rúry do vodného toku Liska. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd do potoka škodí vodným organizmom. Navyše, tým, že sa voda nenavracia naspať do podzemného prameňa, môže spôsobiť jeho nenávratné poškodenie. Kúpalisko priznalo v poplatkovom oznámení za rok 2018 odber 87 150 m3 geotermálnej vody.

Podnikateľský subjekt LENDEL, s.r.o., prevádzkuje penzión Energy v Podhájskej, ktorý tiež využíva geotermálnu vodu na plnenie vonkajších bazénov v rovnakom režime ako Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. V roku 2018 spoločnosť priznala odber 9 839 m3 geotermálnej vody.

AKO PREBIEHA VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNEJ VODY Z PRAMEŇA PO-1

Vlastník vrtu PO-1 je oprávnený z vrtu čerpať geotermálnu vodu, ktorá sa má využívať výhradne na ohrev skleníkov. V povolení je podmienka, že táto voda sa nebude kontaminovať a následne sa naspať vráti do prameňa pomocou druhého vrtu GRP-1. Táto technológia sa nazýva reinjektáž a slúži na to, aby sa vzácne, mineralizované vody z prameňa nestratili. Laicky povedané, aby prameň nevysychal. Na reinjektáž sa dajú používať len vody, ktoré neboli nijako biologicky, alebo chemicky kontaminované. Jediné, čo sa pri tomto procese môže zmeniť, sú fyzikálne vlastnosti vody, do vrtu sa vráti voda čiastočne schladená, to však nepredstavuje riziko pre ochranu podzemnej vody. Spoločnosť GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o., mala v období od mája roku 1992 do septembra roku 1994 dočasné povolenie do bazénov distribuovať časť predtým využitých vôd v skleníkoch. Išlo o objem 32 500 m3 geotermálnej vody. Toto oprávnenie zároveň umožňovalo spomínaný objem vody po prečistení a ochladení vypúšťať do priľahlého potoka Liska. Toto povolenie už stratilo právoplatnosť. Spoločnosť GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o., počas hlavného štátneho vodoochranného dozoru predložila sfalšovanú kópiu tohto povolenia, v ktorom bolo vymazané časové obmedzenie. Každé povolenie a rozhodnutie štátneho orgánu je archivované a jeho originál sa dá dohľadať, čo sa samozrejme stalo aj v tomto prípade a Ministerstvo životného prostredia SR informovalo SIŽP o tom, že časová platnosť dotknutého rozhodnutia vypršala v roku 1994.
Za zmienku stojí aj fakt, že spoločnosť mnohonásobne prekročila množstvo, ktoré sa uvádzalo v rozhodnutí, a dokonca čerpala do bazénov vody priamo z vrtu. Rovnako postupovala druhá spoločnosť LENDEL, s.r.o.

Počas kontroly SIŽP sa zistilo, že voda z vrtu nesmeruje potrubím len do skleníkov, ale aj do nelegálnej výmenníkovej stanice, odkiaľ tečie do bazénov. Voda, ktorá odovzdala teplo v skleníkoch, tečie cez potrubie do odplyňovacej stanice, odkiaľ by mala ísť do reinjektážneho vrtu. Opak je však pravdou. Na toto potrubie sú napojení prevádzkovatelia bazénov, ktorí používajú aj ochladenú a odplynenú vodu. Týmto spôsobom je v bazénoch mineralizovaná voda v ideálnej teplote, keďže vyvierajúca má teplotu až 80 stupňov Celzia.
Voda z bazénov je však biologicky a chemicky znečistená a nesmie sa zatláčať do vrtu, pretože by sa tým znehodnotil prírodný geotermálny prameň. Preto ju spomínané spoločnosti vypúšťajú do blízkeho potoka Liska. Vody sú okrem znečistenia aj silno mineralizované a teplé. Kvôli tomu menia podmienky pre život pôvodných vodných organizmov, ktoré z tejto lokality vymizli.

SPRÁVNE KONANIE SIŽP O POKUTE SPOLOČNOSTI GEO TERMÁL PODHÁJSKA, S.R.O., BOLO PRERUŠENÉ PRE PODOZRENIE ZO SPÁCHANIA TRESTNÉHO ČINU

V kontrolovanom období subjekt nezákonne odoberal a nakladal s geotermálnou vodou z vrtu PO-1, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Podhájska. SIŽP na základe týchto zistených skutočností uložila spoločnosti Podhájska pokutu 128 978,00 eur podľa § 75 ods. 2 vodného zákona. Spoločnosť využila zákonnú možnosť odvolať sa. Počas druhostupňového konania prišlo k odhaleniu, že jedno z rozhodnutí, ktoré tvorilo podklad pre uloženie sankcie, bolo sfalšované a vec sa vrátila prvostupňovému orgánu na nové prejednanie. Pôvodná pokuta bola stanovená podľa sadzby 2 eurá za m3 nelegálne odobratej geotermálnej vody. Týmto zistením sa preukázalo, že dotknutá spoločnosť nelegálne odoberala ešte väčší objem geotermálnych vôd, pretože sa na odber 32 500 m3 preukázala neplatným povolením. Tento prípad momentálne prešetruje aj Prezídium Policajného zboru, úrad kriminálnej polície, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality a Okresný úrad Nitra. Na základe uvedeného je konanie vo veci uloženia pokuty prerušené.

DALŠIE POKUTY SIŽP ULOŽENÉ DOTKNUTÝM SUBJEKTOM V PRÍPADE ČERPANIA GEOTERMÁLNYCH VÔD

1. Termálnemu kúpalisku Podhájska, s.r.o., uložila SIŽP dňa 27.01.2020 pokutu vo výške 17 604,- € za porušenie vodného zákona. Subjekt v kontrolovanom období, v roku 2018 vypúšťal odpadové vody do vodného toku Liska v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy, nakoľko prekročil povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd o 17 604 m3.
2. SIŽP uložila spoločnosti LENDEL, s.r.o., ktorá prevádzkuje bazén, takzvané „Rímske kúpele“ dňa 23.06.2020 pokutu vo výške 4 000,00 eur za porušenie vodného zákona, nakoľko nakladal so znečisťujúcimi látkami v rozpore s vodným zákonom a nadväzujúcich právnych predpisov.
3. Subjektu GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o., uložila SIŽP dňa 26.11.2010 pokutu 300,00 eur za porušenie podmienky rozhodnutia, vydaného Krajským úradom v Nitre, pretože subjekt nezabezpečil reinjektáž celého odoberaného množstva geotermálnych vôd.
4. Termálnemu kúpalisku Podhájska, s.r.o, uložila SIŽP dňa 31.08.2010 pokutu vo výške 2 404,93 eur za nedodržanie legislatívnych ustanovení vodného zákona. Subjekt v kontrolovanom období (01.01.2009-02.06.2010) prekročil povolené limitné hodnoty vo všetkých vykonaných rozboroch predložených vzoriek, vypúšťaných bazénových vôd do toku Liska. Zároveň si nesplnil povinnosť monitorovať množstvo a zlozenie vypúšťaných znečistených bazénových vôd do potoka Liska.
5. Obci Podhájska, s.r.o, uložila SIŽP dňa 28.08.2008 pokutu 46 473,00 Sk za nedodržanie legislatívnych ustanovení vodného zákona, pretože prekročila limitné hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, prekročila povolené ročné množstvo vypustených odpadových vôd a nevykonala ani povinnú údržbu meracích prístrojov.