hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pápež v príhovore k štátnym a verejným činiteľom zdôraznil dôležitosť ochrany životného prostredia

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dnešným dňom začína dialóg s veriacimi, ktorý má prerásť do spoločného postupu v spolupráci s environmentálnou subkomisiou Konferencie biskupov Slovenska, na čele ktorej stojí arcibiskup Ján Babjak.

Pápež František dnes vo svojom príhovore v Prezidentskom paláci upozornil na dôležitosť Slovenska ako krajiny, ktorá svojou prírodou prepája aj okolité štáty. Pápež hlása, že životné prostredie sa skutočne týka každého z nás. Udalosti z Európy vždy zasiahli aj Slovensko. MŽP s radosťou víta príchod pápeža Františka, ktorý podporuje environmentálne ciele a ako jeden z prvých pápežov sa venuje zelenej problematike. Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje jeho prepojenie starostlivosti o životné prostredie s katolíckou cirkvou.

Časť z príhovoru, ktorý v pondelok predniesol pápež František v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave venoval Slovensku a našej prírode, ktorá presahuje hranice a spája rozličné národy. Upozornil, že nemá zmysel sťažovať sa na minulosť, ale že si treba vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť: „Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry. Tam, medzi lesmi a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší a stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom pohorí končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy.“ Svoj príhovor uzavrel výzvou, aby sme sa o našu prírodu starali: Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľanie, elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná.“
Ešte pred Parížskou dohodou (2016) pápež František vo svojej encyklike LAUDATO SI‘ (2015) pomenúva konkrétne krízové momenty, ktoré ľudstvo spôsobilo životnému prostrediu. Venuje sa klimatickej kríze, znečisťovaniu vody, vzduchu, ničeniu biodiverzity, environmentálnej výchove, produkcie odpadu a vplyvu sociálneho prostredia na životné prostredie. Pápež František v encyklike apeluje: Potrebujeme politiku, ktorá bude uvažovať so širokým rozhľadom, prinesie novú integrálnu koncepciu, zahrnie interdisciplinárny dialóg rozličných aspektov krízy. Často je samotná politika zodpovedná za vlastnú diskreditáciu v  dôsledku korupcie a  nedostatku dobrej verejnej politiky.“ MŽP s týmito tvrdeniami súhlasí a preto sa snaží o inkluzívny dialóg so všetkými zástupcami spoločnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj upozorňuje, že životné prostredie sa týka nás všetkých rovnako: „Naše činy sa odzrkadlia na budúcej generácii a jej podmienkach na život. Je preto nevyhnutné, aby sme v spoločnej diskusii ochránili prírodu a zabezpečili jej dostatočnú regeneráciu.“ Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) bol v auguste tohto roku schválený vládou SR. Tento dokument zahŕňa vízie v štátnej environmentálnej politike do roku 2030. V rámci zmierňovania zmeny klímy zníži Slovensko emisie skleníkových plynov v sektoroch obchodovania s emisiami o 43 % a mimo týchto sektorov minimálne o 20 % oproti roku 2005. „Jednou z najdôležitejších oblastí pre MŽP je predchádzanie a riešenie už vzniknutého znečistenia či zmeny klímy,“ uvádza minister Budaj.

Významnú časť vo svojej encyklike LAUDATO SI‘, Pápež Fratišek venuje biodiverzite azdôrazňuje: „Je chvályhodná angažovanosť medzinárodných organizácií a  občianskych združení, ktoré zvyšujú informovanosť obyvateľstva a aj s použitím legitímnych donucovacích prostriedkov kriticky spolupracujú na  tom, aby si každá vláda plnila svoju nezastupiteľnú povinnosť chrániť životné prostredie a prírodné zdroje svojej krajiny bez toho, aby sa zapredala pochybným miestnym alebo medzinárodným záujmom.“Pripravovaná novela zákona o ochrane prírody, ktorá má za cieľ preniesť všetky štátne lesné pozemky z agrorezortu pod envirorezort do roku 2024 zjednoduší systém chránených území a stupňov ochrany. V bezzásahových územiach bude ťažba zakázaná a na územiach s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie. Pri hodnotení chránených území a ich ochranných pásiem sa budú zohľadňovať medzinárodné kritériá podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) a budú sa rešpektovať vlastnícke práva avšak s uplatnením pre kompenzáciu po uvážení neštátnych vlastníkov lesných pozemkov, ktorú im ministerstvo ponúka.
Riešenia environmentálnych problémov a výziev sa MŽP snaží vidieť v kontexte so sociálnym aspektom. Je názoru, že máme v rukách budúcnosť našej planéty. Zmenou k šetrnému životnému štýlu voči prírode výrazne posilnia biodiverzitu a spomalia klimatické zmeny. Pápež František vyzýva všetkých veriacich aj neveriacich: „Rozhodnime sa pre zmenu, posuňme sa k jednoduchšiemu životnému štýlu a buďme šetrnejší k životnému prostrediu!“