hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP pomáha obciam pri triedení komunálnych odpadov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje v boji proti skládkovaniu a v tejto súvislosti poskytne 10 mil. eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyhlási v priebehu novembra výzvu č. 72, v rámci ktorej bude možné žiadať o poskytnutie dotácií predovšetkým na budovanie nových alebo zvyšovanie aktuálnych kapacít už existujúcich zberných dvorov. Žiadatelia môžu použiť financie aj na nákup hnuteľných vecí – zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na odpady za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov. Taktiež aj na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
Žiadateľmi o dotáciu môžu byť: obce a združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, právnické osoby v 100 % vlastníctve obce, ktoré sú oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Rovnako tak aj neziskové organizácie v 100 % vlastníctve obce, resp. obcí, poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce a tiež združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce alebo obcí. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj samosprávy mimo najmenej rozvinutých okresov.
MŽP týmto podporuje samosprávy pri triedení tých zložiek komunálnych odpadov, za nakladanie s ktorými zodpovedá obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle platnej legislatívy. Výzva nie je určená na podporu zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračného odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.