hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP k emisným kvótam a Environmentálnemu fondu

ilustračný obrázok

Energetické a priemyselné podniky, letecké spoločnosti a tiež prevádzky, ktoré sú účastníkmi európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami – EU ETS, si musia nakupovať emisné kvóty na trhu v prípade, ak ich emisie prekročia výšku bezplatne pridelených kvót. Cena emisných kvót však v poslednom období výrazne rastie, čo znečisťovateľom spôsobuje zvýšené náklady. Envirofond časť peňazí posiela aj znečisťovateľom. Na financovanie schémy štátnej pomoci na podporu oprávnených prevádzok, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie, tzv. kompenzácie nepriamych nákladov, vyplatil Environmentálny fond v roku 2020 celkovo 4 mil. eur. Kompenzácia bola vyplatená 10-tim oprávneným príjemcom, pričom najvyššia vyplatená suma bola vo výške 1,8 mil. eur.
Jedným zo spôsobov, ktorým štát kompenzuje priemyslu nepriame náklady v dôsledku vysokého rastu cien silovej elektriny, je využitie výnosov z predaja emisných kvót, ktoré upravuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Súčasná legislatíva hovorí o rozdelení výnosov, kde je na kompenzácie nepriamych nákladov určených 25 % z výnosov z predaja emisných kvót formou dražby. Využitie výnosov zároveň podlieha dohode medzi ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) a Ministerstvom financií SR (MF SR).
MŽP SR pripravilo novú legislatívu, kde navrhuje jasnejšiu definíciu podmienok pre kompenzácie nepriamych nákladov pre priemyselné podniky s garanciou predvídateľnosti. MŽP SR tiež presadzuje transparentnejšie využívanie výnosov z predaja emisných kvót, ktoré majú byť použité na environmentálne účely s cieľom zmierniť dôsledky zmeny klímy. To v konečnom dôsledku vyplýva z európskej legislatívy. Podpora má smerovať predovšetkým do znižovania emisií skleníkových plynov, obnoviteľných zdrojov energie, zalesňovaniu a zachytávaniu uhlíka, či lepšiemu využívaniu nízkoemisných foriem dopravy. V najbližšom období pôjde naša novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami do medzirezortného pripomienkového konania. Priestor na vyjadrenie dostane priemysel a tiež ostatné ministerstvá.
Podpora ambicióznych klimatických cieľov a nízkouhlíkového hospodárstva si vyžaduje modernizáciu a ekologizáciu slovenského priemyslu. Nízkouhlíkovej transformácii slovenského priemyslu pomôže Modernizačný fond, ktorého investície budú smerovať na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. V najbližších 2 rokoch by mali byť financované predovšetkým projekty z oblasti teplárenstva a n výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Neskôr sa počíta aj s podporou projektov z oblasti priemyslu pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií.