hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Budajov boj s nehospodárnosťou pokračuje pri toxických jazerách na Horehroní

ilustračný obrázok

Verejná súťaž na odstránenie gudrónových jám v Predajnej bola v rozpore s platnou legislatívou. Minister životného prostredia Ján Budaj preto zrušil verejné obstarávanie takmer 40 miliónového projektu a predstavil riešenie okamžitých opatrení voči rozširovaniu znečistenia pochádzajúceho z toxických jám. Dnes sa stretne pri gudrónových jamách so starostkou Predajnej Tatianou Čontofalskou.

 

Audit odhalil nezrovnalosti so zákonom

Audit ministerstva životného prostredia (MŽP) odhalil vo verejnej súťaži na sanáciu gudrónov v Predajnej nezrovnalosti vo viacerých oblastiach. Konkrétne porušenie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti. „Za predchádzajúcich vlád boli spriaznené duše pripravené pod rúškom pomoci životnému prostrediu vysať verejné financie, ktoré mali smerovať do skutočného ozdravenia slovenskej prírody. Takýmto praktikám je koniec,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

MŽP je v úzkom kontakte so starostkou obce Predajná, s ktorou prerokovalo dočasný projekt, vďaka ktorému sa zamedzí možnému pretekaniu znečistenia do životného prostredia. Projekt počíta s prečerpávaním vody, kalov a s odstránením podložia gudrónových nádrží. Podľa ministra Budaja sa samospráva bude s projektom uchádzať o finančnú podporu z Environmentálneho fondu. „Ministerstvo pomôže s riešením odstraňovania dlhé roky prehliadaného znečistenia z dvoch toxických jazier, miestnymi nazývanými čierne oči Predajnej,“ uzavrel minister Budaj.

Verejné obstarávania boli „šité na mieru“

Podľa slov ministra Budaja bol systém odstraňovania environmentálnych záťaží, ktorý na ministerstve vytvorili za predchádzajúcich garnitúr, podozrivý. „Pred aktívnymi rizikami znečistenia dostali neraz prednosť projekty na geologický prieskum. Výnimkou nebolo ani utajovanie informácií o výsledkoch geologického prieskumu,“ zdôraznil minister Budaj.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, predovšetkým v oblasti technickej a odbornej spôsobilosti, boli na MŽP nastavené takým spôsobom, že sa do finálneho výberu dostal úzky okruh záujemcov. Metodika Najvyššieho kontrolného úradu, ako aj metodika ÚVO pritom hovorí, že podmienky účasti vo verejnom obstarávaní musia byť stanovené primeraným spôsobom a nesmú slúžiť na účelovú elimináciu konkurencie. Zároveň aj zákon o verejnom obstarávaní hovorí o tom, že podmienky účasti musia byť primerané vo vzťahu k predmetu zákazky.

„Diskriminačné prvky pri príprave verejného obstarávania spôsobilo, že ministerstvo životného prostredia ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky na sanáciu envirozáťaží v obci Predajná. Verejný obstarávateľ totiž musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosť. Čo v tomto prípade dodržané nebolo,“ uvádzagenerálna tajomníčka služobného úradu Daša Turbová. Ako dodala, ak by sme v Predajnej uzavreli zmluvu na základe takto diskriminačne nastaveného verejného obstarávania, hrozila by nám korekcia zo strany riadiaceho orgánu, aj sankcia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. „Tá by bola v sume 25 percent z celkovej sumy zákazky, čiže zhruba 10 miliónov eur,“ uviedla. Diskriminačné nastavenie sa podľa nej javí ako systémová vada, ktorej príčinu nechá ministerstvo vyšetriť. „5 z 18 firiem získalo 60 percent všetkých zákaziek, hoci by sanácie vedeli vykonať aj iné," doplnila. Predmetné verejné obstarávanie odstránenia gudrónov nebolo predmetom ex ante posúdenia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie pred vyhlásením zákazky.

Tak sa stalo, že ministerstvo používalo vo verejnom obstarávaní napríklad takú podmienku účasti, ktorou eliminovalo časť európskych uchádzačov, okrem iného požadovaním slovenského certifikátu, ktorý potvrdzuje kvalifikáciu pre analýzu rizika znečisteného územia, navyše bez určenia ekvivalentného európskeho dokladu.

Otázne výsledky

Geologické práce môžu byť vykonávané len osobami s geologickým oprávnením, ktoré je viazané na konkrétny typ geologických prác, tých je celkom 16. V každom verejnom obstarávaní na sanáciu envirozáťaží sú následne určené kritériá na kľúčových odborníkov podľa typu požadovaných geologických prác. Posudzovanie splnenia týchto podmienok pomocou ekvivalentu z inej krajiny je častým dôvodom vylúčenia. Geológovia z členských štátov EÚ bez slovenského oprávnenia môžu u nás geologické práce vykonávať len dočasne a príležitostne – nanajvýš 6 mesiacov v roku a maximálne na troch geologických úlohách.

Ak sa pozrieme na dáta zo 77 prezretých zmlúv, zmluvnými partnermi so štátom bolo celkovo 36 spoločností, ktoré vo väčšine prípadov vytvárali zoskupenia 2 - 4 účastníkov. 10 subjektov má evidentne vysokú úspešnosť z hľadiska počtu vysúťažených častí. Okruh rotujúcich úspešných expertov je takisto markantný. Celkovo 36 zmlúv od roku 2015 realizovalo 79 kľúčových odborníkov, z nich 16 malo takmer polovičný podiel na výkonoch. Hlavných riešiteľov geologickej úlohy bolo len 10, prví traja z nich pokryli viac ako 60% podiel. Ak k tomu prirátame požiadavky na dĺžku ich odbornej praxe – často aj 10 rokov a predloženie vysokého počtu referencií - realizovaných geologických úloh v úzkom segmente na rozdielnych lokalitách za krátky čas, je jasné, kto mal šancu získať priepustku do systému verejných geologických zákaziek na získanie verejných zdrojov.

Vodohospodárska výstavba zabezpečila technicko-bezpečnostný dohľad nad odkaliskami Predajná 1 a Predajná 2. Tento doteraz nebol vykonávaný.

Gudrónové jamy v Predajnej vznikali desiatky rokov. Gudróny predstavujú odpad vznikajúci pri spracovaní ropy. Tieto jamy nad obcou Predajná vznikli ako dôsledok potreby uskladniť jedovaté látky z výroby olejov v Petrocheme Dubová už v 60. a 70. rokoch 20. storočia.